Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2009

Bolesti chrbta – klinický algoritmus a základné diagnostické techniky v intervenčnej algeziológii

MUDr. Róbert Rapčan, Lars Walen MD

Autori majú za cieľ poukázať na možnosti využitia intervenčných algeziologických techník v rámci diagnostiky príčin bolesti chrbta. Poukazujú na dôležitosť kauzálnej diagnostiky za účelom efektívnej liečby chronických bolestí chrbta. Popisujú aj základné intervenčné diagnostické techniky, ich klinický význam a hodnotenie. Jednotlivé fakty pochádzajú z literatúry, ale taktiež z vlastných klinických skúseností.

Kľúčové slová: bolesť chrbta, intervenčné techniky, diagnostika, terapia, algoritmus, rádiofrekvenčná denervácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Back pain – clinical algorithm and basic diagnostic techniques in interventional pain medicine

The goal of both authors is to describe the potential of interventional pain techniques in clinical management of chronic back pain. They would like to show the importance of causal diagnostics in order to achieve effective treatment. They also describe basic diagnostic techniques, their clinical background and evaluation. The facts used in the article come from various literature sources and from own clinical experience.

Keywords: back pain, interventional techniques, diagnostic, therapy, algorithm, radiofrequency denervation.