Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2017

Antibiotická liečba na konci života – kazuistika

MUDr. Ivan Dekánek

Cieľ: Cieľom kazuistiky je prezentovať situáciu, s ktorou sa v onkológii často stretávame – pacient s nekontrolovaným nádorovým ochorením a infekciou. Nosnou časťou článku je diskusia, kde hľadáme s pomocou literatúry a štúdií odpoveď na otázku, pre ktorých pacientov na konci života má ešte antibiotická liečba zmysel. Kazuistika: Popisuje pacienta s lokálnou recidívou karcinómu rekta, u ktorého sa po začatí protinádorovej liečby vytvorila rektovezikálna fistula, ktorá bola podkladom na vznik opakovaných cystitíd. Infekcie sme dlho úspešne preliečovali, následkom čoho pacient významnú časť života strávil v nemocnici. Po zhoršení výkonnostného stavu vplyvom progresie ochorenia, po rozvoji rezistencie baktérií a po vysvetlení situácie pacientovi sa rozhodujeme ďalšiu infekciu neliečiť antibiotikami. Pacientovi najprv vďaka antipyretickej liečbe ustupujú príznaky infekcie, onedlho sa však vracajú a pacient po pár dňoch zomiera. Záver: Rozhodovanie o podaní či nepodaní antibiotickej liečby na konci života je zložitý a individualizovaný proces, do ktorého treba zapojiť aj pacienta. Výsledky štúdií naznačujú, že antibiotická liečba na konci života má mať za úlohu v prvom rade zvýšenie kvality života. Jej vplyv na dĺžku života je neistý.

Kľúčové slová: antibiotiká, koniec života, teploty, infekcia, hospic, paliatívna medicína, kazuistika

Antibiotic treatment at the end of life – a case report

Purpose: Purpose of this case report is to present a situation well known by oncologists - patient with uncontrolled cancer suffering from infection. With the help of literature and clinical trials we try to find out which patients at the end of their lives benefit from antibiotic treatment. Case: We present a patient with local recurrence of rectal carcinoma. Rectovesical fistula formed owing to his treatment, causing subsequent recurrent urinary infections. Their successful treatment caused the patient to spend a signigicant portion of his life at the hospital. When his performance status declined due to progressive malignancy and bacteria causing infections became resistant to antibiotics and we informed him about his condition, we mutually agreed not to treat the subsequent infection. The next infection was at first successfully treated with antipyretics.. Shortly, his symptoms recurred and the patient died in a few days. Conclusion: Whether to treat or not to treat infections at the end of life is a complex and individual process and patient´s preference should play an important role in decision making. Results of clinical trials suggest that the main role of antibiotics at the end of life is improvement of quality of life. Their impact on the length of life is unclear.

Keywords: antibiotics, end of life, fever, infection, hospice, palliative care, case report