Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2010

5 % lidokaínová náplasť – nová sila proti neuropatickej bolesti

MUDr. Darina Hasarová

Liečba neuropatickej bolesti predstavuje veľký terapeutický problém. Systémové podávanie lokálnych anestetík má v porovnaní s lokálnym pôsobením slabšiu účinnosť a je sprevádzané nežiaducimi účinkami. Lokálne pôsobiaci 5 % lidokaín v náplasťovej forme prináša do liečby neuropatickej bolesti vyššiu účinnosť aj bezpečnosť. Pri postherpetickej neuralgii má v porovnaní s gabapentínom rovnakú účinnosť s menšou incidenciou nežiaducich účinkov. Pri kombinovanej liečbe 5 % lidokaínovou náplasťou s gabapentínom bol preukázaný výrazný gabapentín šetriaci efekt. Jeho účinnosť sa potvrdila aj pri iných typoch povrchovej neuropatickej bolesti, ako je diabetická neuropatia a posttraumatické neuropatie. Ani po 5-ročnom používaní lidokaínovej náplasti neboli pozorované nežiaduce účinky.

Kľúčové slová: neuropatická bolesť, systémové a topické lokálne anestetiká, účinnosť, bezpečnosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

5 % lidocain pach – a new power against neuropathic pain

Neuropathic pain remain a difficult-to-treat problem. Systemic administration of local anesthetics is in comparison with topical therapy less effective and accompanied with more frequent adverse events. Locally acting Lidocaine 5 % in form of patch brings higher effectivity and safety into the therapy of neuropathic pain. In treatment of postherpetic neuralgy it is as effective as Gabapentin with lower incidency of adverse events. In use of combined therapy of Lidocaine 5 % patch and Gabapentin there is a great gapapentin-sparing effect observed. Its efficacy was confirmed also in other kinds of superficial neuropathic pain such as diabetic neuropathy or posttraumatic neuropathy. Even after 5-years period of using Lidocaine 5 % patch there were no adverse events observed.

Keywords: neuropathic pain, systemic and topical local anaesthetic, efficasy, safety.