Onkológia 6/2015

Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

JUDr. Ivan Humeník, PhD., JUDr. Tomáš Husovský

V tomto článku sa zaoberáme základnou charakteristikou inštitútu zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby vykonávajúce činnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ich zamestnanci sa stretávajú s veľkým množstvom povinností a z toho vyplývajúcich zodpovednostných vzťahov – trestnoprávne, pracovnoprávne, občianskoprávne, disciplinárne. Ide pritom o povinnosti, ktorých poznanie, spoznanie, ako aj pochopenie vyžaduje celoživotné vzdelávanie. Povinnosti zdravotníckeho pracovníka sú uvedené v právnych normách, avšak existuje množstvo pravidiel, ktoré v právnych normách alebo v iných interných normách nenájdeme. Ide totiž o pravidlo postupu lege artis, čo vo všeobecnosti možno označiť ako postup, ktorý je v súlade s medicínskymi poznatkami, rešpektujúc konkrétne okolnosti prípadu a je uskutočnený odborne pripravenými zdravotníckymi pracovníkmi. Neexistuje jedna a úplne vystihujúca definícia pojmu „lege artis“, čo spôsobuje v praxi právne problémy.

Kľúčové slová: lege artis, zodpovednosť za škodu, zdravotná starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Liability for damages in medical field

This article focuses on medical liability (liability for damages in medical field). Individuals in the position of health care providers and their employees are confronted with great amount of obligations and liability regimes in criminal, labour, civil law or disciplinary codes. To recognize, get to know and understand them their life long learning is necessary. Even though responsibilities of health care professional are mostly stipulated in the rules of law, many of them are not be found in any law or internal standards. It is because of the existence of the rule to act lege artis what in general means to use a procedure that is scientifically sound, takes into account individual circumstances of case and is performed by educated and trained health care professionals. However, there is no absolute definition of lege artis what causes legal problems in daily medical practice.

Keywords: lege artis, liability for damages, medical field.