Onkológia 2/2007

ZOBRAZENIE GASTROINTESTINÁLNEHO STRÓMÁLNEHO TUMORU S 18FDG (FLUORODEOXYGLUKÓZOU) METÓDOU POZITRÓNOVEJ EMISNEJ TOMOGRAFIE

doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.

Pri účinnej liečbe inoperabilného gastrointestinálneho strómalného tumoru (GIST) štandardnou liečbou Imatinib mesylatom dochádza k zníženiu transportu a metabolizácie glukózy. Z toho dôvodu je pozitrónová emisná tomografia (PET) s 18FDG (fluorodeoxyglukózou) vhodnou zobrazovacou metódou na potvrdenie účinnosti liečby už aj v tom období, kedy ešte nie je viditeľná zmena zobraziteľná inými radiologickými metódami. Efektívnosť liečby sa dá hodnotiť aj kvantitatívne, avšak podmienkou je vstupné PET/18FDG vyšetrenie, s ktorým sa miera hromadenia značkovanej glukózy porovnáva.

Kľúčové slová: pozitrónová emisná tomografia, PET, 18FDG, 18F-fluorodeoxyglukóza, GIST, gastrointestinal stromal tumor, Imatinib mesylate.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IMAGING OF GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR WITH 8FDG (FLUORODEOXYGLUCOSIS) METHOD OF POSITRON EMISSION

Because the basal therapeutic agent Imatinib Mesilate in gastrointestinal stromal tumor (GIST) influences very quickly the transport and metabolism of glucose, positron emission tomography with 18F-fluorodeoxyglucoce (PET/18FDG) is an exellent monitoring tool for the therapy response of this. The condition for quantification of this response is a initial investigation in the beginning of the treatment.

Keywords: positron emission tomography, PET, 18FDG, 18F-fluorodexyglucose, GIST, gastrointestinal stromal tumor, Imatinib mesylate.