Onkológia 4/2016

Znalci pre odvetvie klinická onkológia

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA

Článok je zameraný na niektoré právne aspekty činnosti znalcov pre odvetvie klinická onkológia. Autor sa v štyroch častiach venuje podmienkam a spôsobu zápisu do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti), úlohe znalca v civilnom sporovom konaní, trestnom konaní a správnom konaní.

Kľúčové slová: znalec, klinická onkológia, civilné sporové konanie, trestné konanie, správne konanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Legal Experts in Clinical Oncology

This article is focused on certain aspects of legal expert activities in clinical oncology. In four subsections, the author concerns with the conditions and the manner of registration in the register of legal experts maintained by the Ministry of Justice of the Slovak Republic (Expert, Interpreter and Translation Activities Department), legal expert roles in civil litigation, criminal proceedings, and administrative proceedings.

Keywords: expert, clinical oncology, civil litigation, criminal proceedings, administrative proceedings