Onkológia 3/2011

Zaujímavosti z literatúry: Analýzy biomarkerov a definitívne výsledky celkového prežitia z randomizovanej, otvorenej, prvolíniovej štúdie gefitinib verzus karboplatina/paklitaxel u klinicky vybraných pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc v

Editor rubriky: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Nedávno boli publikované výsledky štúdie IPASS (Iressa Pan-Asia Study), ktorá porovnala gefitinib a karboplatinu/paklitaxel u predtým neliečených celoživotných nefajčiarov alebo ľahkých ex-fajčiarov s pokročilým pľúcnym adenokarcinómom. Tento článok uvádza celkové prežitie (OS) a účinnosť podľa stavu biomarkera EGFR (receptoru epidermálneho rastového faktoru).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť