Onkológia 6/2017

Základné princípy paliatívnej a hospicovej starostlivosti

MUDr. Michal Mrocek

Paliatívna starostlivosť je medicínsky odbor, ktorý sa zameriava na prevenciu a zmierňovanie utrpenia všetkých druhov ochorení a na podporu najlepšej možnej kvality života pre pacientov a ich rodiny, ktoré sú vystavené vážnemu ochoreniu. Určuje hlavné ciele a plány, ako aj priority liečby, ktoré sú pre pacienta v priebehu ochorenia v danej situácii najvhodnejšie. Táto starostlivosť by mala byť poskytnutá súčasne s ostatnou potenciálne liečebnou alebo život predlžujúcou liečbou kedykoľvek v priebehu akéhokoľvek závažného ochorenia. Viaceré štúdie ukazujú, že pacienti zaradení do paliatívnej starostlivosti majú lepšiu kvalitu života oproti pacientom dostávajúcim štandardnú liečbu bez podpory paliatológa. Na rozdiel od paliatívnej starostlivosti je hospicová starostlivosť iba časť paliatívnej starostlivosti poskytnutá na konci života. Služby paliatívnej starostlivosti môžu byť poskytované v nemocnici, v opatrovateľskom zariadení, v ošetrovateľskom zariadení, v ambulancii alebo doma.

Kľúčové slová: paliatívna starostlivosť, hospicová starostlivosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Basic principles of the palliative and hospice care

Palliative care is a medical speciality that focuses on prevention and reduction alleviating the suffering of all species and promoting the best possible quality of life for patients and their families who are exposed to a serious illness. It defines the main goals and plans, as well as the treatment priorities that are for the patient during the illness in the given situation best. This care should be provided at the same time as the other potential therapeutic or life-prolonging treatment at any time during any serious period disease. Several studies show that patients undergoing palliative care have better quality of life compared to patients receiving standard treatment without support paliatológa. Unlike palliative care, hospice care is only a part palliative care provided at the end of life. Palliative care services can be provided in a hospital, in a nursing home, ambulance or home.

Keywords: palliative care, hospice care