Onkológia 1/2016

Základné pojmy a problémy daňového práva

MUDr. Bc. Rudolf Straka

Spolupráca poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nemocníc, ambulancií, lekární či jednotlivých zdravotníckych pracovníkov s farma- -priemyslom prešla v poslednom období výraznou reguláciou. Najmä ekonomické aspekty vzťahu zdravotníckych pracovníkov a farmaceutického sektora sú reštriktívne upravené mnohými legislatívnymi normami, ako je zákon o liekoch, zákon o reklame či zákon o dani z príjmov, aj mimozákonnými predpismi ako Etický kódex AIFP/EFPIA. Väčšina týchto opatrení v zásade zužuje, prípadne presne vymedzuje legitímne možnosti spolupráce farmaceutického sektora a zdravotníckej obce. Keďže táto spolupráca predstavuje v mnohých smeroch výrazný prínos, cieľom úprav nie je jej zákaz, ale skôr presné vymedzenie mantinelov a stanovenie transparentných a kontrolovateľných pravidiel. Najmä zákon o dani z príjmov zaviedol pre zdravotníkov nielen mnohé obmedzenia, ale i administratívno-daňové povinnosti, vyžadujúce aktívne kroky, týkajúce sa širokej zdravotníckej obce, nielen malého počtu subjektov. Začali sa používať i nové právne pojmy a termíny v súvislosti s prechodom hodnôt („transfer of value“) od subjektov farmaceutického priemyslu smerom k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nezaviedla sa nová daňová povinnosť, avšak peňažné príjmy konkrétnej skupiny daňových subjektov (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti), ktoré plynú od subjektov farmaceutického priemyslu, sa zdaňujú novým spôsobom, zrážkovou daňou. Navyše je explicitne uzákonená povinnosť zdaňovať i príjmy nepeňažnej povahy, tiež zrážkovou daňou, avšak v pozmenenom režime. A tak od januára roku 2015 môže byť výsledkom aktívnej účasti lekára na vzdelávacom podujatí nielen množstvo nových odborných poznatkov, ale i starosť, ako zistiť variabilný symbol na platbu zrážkovej dane, číslo osobného účtu daňovníka, predčíslie účtu či správny formulár.

Kľúčové slová: zrážková daň, držiteľ, poskytovateľ, peňažné plnenie, nepeňažné plnenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Basic concepts and problems of withholding tax for health-care providers

Collaboration of health care providers, hospitals, clinics, pharmacies or individual healthcare workers with pharma industry underwent a strong regulation. Especially the economic aspects of the relationship of health professionals and the pharmaceutical industry are restrictive regulated by many legislative standards (such as the Law on medicines, Advertising Act or the Income Tax Act) and other regulations, such as. Code of Ethics AIFP /EFPIA. Most of these measures essentially narrows, or specifies the legitimate possibility of cooperation of the pharmaceutical industry and the healthcare community. Since this cooperation represents a significant positive contribution in many ways, the objective was not the prohibition of abovementioned, but rather a precise definition of boundaries of such cooperation (to establish transparent and verifiable rules). In particular the Income Tax Act introduced not only many restrictions for healthcare providers, but also administrative and fiscal obligations that require active steps from them, applicable on the general healthcare community, not only on a small number of subjects. New legal concepts and terms were introduced in connection with the transfer of values (from the pharmaceutical industry towards healthcare providers). No new tax duties were introduced, but rather new way of pecuniary income taxation was imposed on a particular group of taxpayers (health care providers), if such income comes from the pharmaceutical industry: withholding tax. Moreover, withholding tax is imposed explicitly also on income in-kind, although in an altered mode. And thus - since January 2015 the result of the physician’s participation in educational activities could not only be the new expertise, but also concern how to identify variable symbol for the payment of withholding tax, the taxpayer’s personal account number, account prefix and the correct form.

Keywords: withholding tax, holder, service provider, pecuniary income, benefits in kind