Onkológia 5/2015

Začlenenie bevacizumabu do prvej línie liečby karcinómu vaječníka – retrospektívna analýza

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., MUDr. Hana Garanová, RNDr. Jana Koperdáková, PhD.

Cieľ: Cieľom tejto retrospektívnej analýzy bolo zhodnotiť účinnosť a toxicitu bevacizumabu integrovaného do I. línie liečby karcinómu vaječníkov. Súbor pacientov a metódy: Na našom pracovisku bolo od mája 2011 do mája 2014 liečených biologickou liečbou v kombinácii s chemoterapiou 42 pacientok. Výsledky: Liečebná odpoveď sa dosiahla u 88 % pacientok (z toho 43 % kompletná remisia, 40 % parciálna remisia, 17 % stabilizácia ochorenia). K progresii ochorenia došlo u piatich pacientok. Medián prežívania bez relapsu v našom súbore dosiahol 24,8 mesiaca. Medián celkového prežívania sa nedosiahol, odhad jeho priemernej dĺžky bol 36,4 mesiaca. Čo sa týka nežiaducich účinkov liečby, toxicita bola zaznamenaná u 60 % (25) pacientok, celkovo 36 prípadov. Bola potvrdená dobrá tolerancia liečby aj manažment toxicity. Záver: Výsledky tejto retrospektívnej analýzy potvrdili efektivitu bevacizumabu v I. línii liečby karcinómu vaječníka. Dve kľúčové randomizované klinické štúdie fázy III – GOG 218 a ICON7 – potvrdili prínos bevacizumabu v prvej línii liečby karcinómu vaječníka. Na základe výsledkov konfirmačnej štúdie GOG 218 bol bevacizumab v kombinácii s karboplatinou a paklitaxelom v SR schválený v indikácii prvej línie liečby u dospelých pacientov s pokročilým (Medzinárodná federácia gynekológov a pôrodníkov (FIGO) štádiá III B, III C a IV) epiteliálnym karcinómom vaječníkov, Fallopiovej trubice alebo primárneho peritoneálneho karcinómu v januári 2012.

Kľúčové slová: bevacizumab, karcinóm vaječníka, prvá línia liečby, toxicita, prežívanie bez progresie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Integrating bevacizumab in the first line treatment of ovarian cancer – the retrospective analysis

Purpose: The aim of this retrospective analysis was to evaluate efficacy and toxicity of bevacizumab in first line treatment. Patients and methods: 42 patients were treated with chemotherapy plus biological therapy in our clinic from May 2011 to May 2014. Results: Treatment response was 88 % (43 % of that complete response, 40 % partial response, 17 % stable disease). 5 patients had disease progression. Median progression-free survival in our cohort was 24,8 months. Median overall survival was not reached, its estimated mean was 36,4 months. Toxicity was recorded in 60 % (25) patients, overall 36 cases of adverse events. Well tolerated regimen of the treatment and management of the toxicity was proved. Conclusion: Results of the retrospective analysis confirmed bevacizumab efficacy in first line ovarian cancer treatment. The benefit of bevacizumab in the first line treatment of ovarian cancer was confirmed in two randomized clinical studies phase III GOG218 a ICON 7. Based on confirmatory study GOG218 bevacizumab with paclitaxel/carboplatin was approved for first line treatment of adults with advanced epithelial ovarian cancer, primary peritoneal cancer, or fallopian-tube cancer (FIGO stage III B, III C, IV) in Slovakia since January 2012.

Keywords: bevacizumab, ovarian cancer, first line treatment, toxicity, progression free survival.