Onkológia 5/2020

Význam signálnej dráhy PI3K pri pokročilom karcinóme prsníka a možnosti cielenej liečby

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH

Hormonálne pozitívne karcinómy predstavujú dominantnú skupinu nádorov prsníka. Hormonálna liečba je vysokoefektívna, s priaznivým profilom toxicity v porovnaní s chemoterapiou. Kľúčový problém v liečbe pokročilého ochorenia predstavuje získaná rezistencia na hormonálnu liečbu. Približne 40 % pacientok nesie mutácie v PIK3CA géne, ktoré spôsobujú aktiváciu fosfatidylinozitol 3-kináza (PI3K) signalizačnej kaskády, ktorá je zodpovedná za proliferáciu, migráciu a prežívanie nádorových buniek. Aktivácia PI3K kaskády a jej interakcia so signálnou dráhou estrogénového receptora je do veľkej miery zodpovedná za vývoj hormonálnej rezistencie. Ukazuje sa, že účinné ovplyvnenie PIK3 signálnej dráhy je cestou na prekonanie hormonálnej rezistencie s efektom na liečebný výsledok u pacientov s potvrdenou aktivačnou mutáciou PIK3CA. Cielená biologická liečba na základe identifikácie mutácií v genóme nádoru predstavuje významný pokrok v ďalšej personalizácii liečby karcinómu prsníka.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, PI3K signálna dráha, PIK3CA, alpelisib

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Relevance of the PI3K signaling pathway in advanced breast cancer and the possibilities of targeted treatment

Hormone positive carcinomas represent the dominant group of breast tumors. Hormone therapy is highly effective, with a favorable toxicity profile compared to chemotherapy. However, a key issue in the treatment of advanced disease is the acquired resistance to hormonal treatment. Approximately 40% of patients carry mutations in the PIK3CA gene that cause activation of the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) signaling cascade responsible for proliferation, migration, and survival of tumor cells. Activation of the PI3K cascade and its interaction with the estrogen receptor signaling pathway is responsible for the development of hormonal resistance. Effectively influencing the PIK3 signaling pathway appears to be a way to overcome hormonal resistance with an effect on the therapeutic outcome, especially in patients with activating PIK3CA mutations. Targeted biologic therapy based on the identification of mutations in the tumor genome represents a significant advance in the further personalization of breast cancer treatment.

Keywords: breast cancer, PI3K signaling pathway, PIK3CA, alpelisib