Onkológia 4/2008

VÝZNAM LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY ĽUDSKÝCH PAPILOMAVÍRUSOV

MUDr. Georgína Kolníková, MUDr. Peter Kolník

Karcinóm krčka maternice je zriedkavou, ale najzávažnejšou komplikáciou infekcie spôsobenej vysokorizikovými typmi ľudského papilomavírusu. Ľudským papilomavírusom indukovaná karcinogenéza je viacstupňový proces trvajúci niekoľko rokov. Autori prezentujú stručný prehľad karcinogenézy a význam laboratórnej diagnostiky ľudského papilomavírusu v diagnostike prekanceróz krčka maternice. Zdôrazňujú najmä rozdiel medzi analytickou a klinickou senzitivitou rôznych laboratórnych vyšetrovacích metód a význam vírusovej nálože pre vznik a progresiu cervikálnych lézii.

Kľúčové slová: cervikálny karcinóm, karcinogéneza, HPV testovanie, analytická senzitivita, klinická senzitivita, vírusová nálož

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE IMPORTANCE OF LABORATORY DIAGNOSTICS OF HUMAN PAPILLOMAVIRUSES

Cervical cancer is a rare but most severe complication of High-Risk Human Papillomavirus infection. The Human Papillomavirus-induced carcinogenesis is a multistep process lasting several years. The authors present brief overview of carcinogenesis and the role of human papillomavirus testing in diagnosis of cervical precanceroses. First of all the differences between analytical and clinical sensitivity of testing methods and an importance of clinically relevant viral load levels for beginning and progression of cervical lesions are stressed.

Keywords: cervical cancer, carcinogenesis, HPV testing methods, analytical sensitivity, clinical sensitivity, viral load