Onkológia 2/2017

Význam imunohistochémie a využitie protilátok TTF-1 a napsínu A v diferenciálnej diagnostike primárnych pľúcnych adenokarcinómov a pľúcnych metastáz adenokarcinómov extrapulmonálneho origa

MUDr. Adela Mikuľaková, MUDr. Zuzana Hríbiková

Problematika diferenciálnej diagnostiky primárnych pľúcnych adenokarcinómov a pľúcnych metastáz adenokarcinómov extrapulmonálneho origa je výzva pre patológa. Pľúca sú najčastejšie miesto vzniku metastáz karcinómov rôzneho pôvodu. Primárne pľúcne karcinómy sú jednou z najčastejších malignít. Imunohistochémia je nápomocná metodika, v prípadoch, keď samotný histomorfologický obraz, najmä pri nízkodiferencovaných adenokarcinómoch, nie je dostatočný na určenie origa nádoru. Prítomnosť enterickej, svetlobunkovej, vretenobunkovej, prstencovobunkovej diferenciácie komplikuje určenie origa adenokarcinómov v pľúcach. TTF-1 je najdlhšie použí- vaný pľúcny špecifický marker, ktorého špecificita a senzitivita nie je stopercentná. Jeho použitie má svoje úskalia, ktoré komplikujú jeho používanie v rutinnej praxi a v mnohých prípadoch nie je samostatne dostatočným markerom na určenie origa adenokarcinómov v pľúcach. Novším IHCH markerom primárnych pľúcnych adenokarcinómov je napsín A. Väčšina autorov uvádza porovnateľnú, až vyššiu senzitivitu a špecificitu ako TTF-1. Spoločné použitie TTF-1 a napsínu A zvyšuje senzitivitu v primárnych pľúcnych adenokarcinómoch až na 85 %. Protilátky TTF-1 a napsín A môžu vykazovať expresiu aj v pľúcnych metastázach adenokarcinómov extrapulmonálneho origa a ich špecificita nie je stopercentná. V prípade kompletných resekcií tumorov je možné použiť širší panel imunohistochemických protilátok. Pri vyšetrení malých bioptických vzoriek a cytológií môžu vznikať ťažkosti pri určení stupňa a rozsahu expresie, čo sťažuje stanovenie pôvodu adenokarcinómov pľúc a komplikuje situáciu nielen patológom, ale aj onkológom, ktorí dostávajú do rúk nejednoznačný výsledok.

Kľúčové slová: diferenciálna diagnóza, imunohistochémia, pľúcny adenokarcinóm, metastáza, TTF-1, napsín A

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Importance of immunohistochemistry and application of TTF-1 and napsin A in differential diagnosis of primary pulmonary adenocarcinomas and pulmonary metastases of extrapulmonary origins

The differential diagnosis between primary and secondary pulmonary adencarcinomas is daily requisiton for pathologist. Lungs are the most common site of metastases from various primary and primary pulmonary adenocarcinomas are one of the most common worldwide malignancies. Immunohistochemistry is useful method to determine the origin of tumor in case when histomorphology alone is insufficient in poor differentatied carcinomas. Accordingly, presence of enteric, clear cell, spindle cell and signet-ring cell features complicates determinating of origin of adenocarinomas. The most common and long-used lung specific immunohistochemical marker is TTF-1, but specificity and sensitivity is not 100%. Use of TTF-1 has pitfalls that complicate its routine use. TTF-1 alone is insufficient marker for determinating of origin of adenocarcinoma in the lung. Newly used immunohistochemical marker is napsin A. According to many authors is sensitivity and specificity for napsin A higher than TTF-1. Use of TTF-1 and napsin A simmultaneously increases sensitivity up to 85% for primary lung adenocarcinomas. Both immunohistochemica lmarkers can be expressed in various tumours of extrapulmonary origin that can metastasize to lung, thus specificity is not 100%. In cases of surgical resection of tumor wider panels of immunohistochemical antibodies are used. Small biopsies and cythological material is quantitative restricted and sometimes qualitatively deficient. It is sometimes complicated and even impossible for pathologist to determine primary origin of tumor.

Keywords: differential diagnosis, immunohistochemistry, lung adenocarcinoma, metastasis, TTF-1, napsin A