Onkológia 4/2013

Význam biologickej liečby pri malígnom nádore z neznámeho primárneho ložiska

MUDr. Róbert Godál

Rakovina z neznámeho primárneho ložiska predstavuje arteficiálnu nozologickú jednotku, ktorá obsahuje heterogénnu skupinu malígnych nádorových ochorení s rozdielnymi biologickými vlastnosťami. Táto nozologická jednotka odzrkadľuje diagnostické limity svojej doby. Pokroky v molekulárnej biológii viedli k vývoju diagnostických metodík, ktoré na základe profilu expresie génov sú schopné identifikovať orgán pôvodu malígneho nádoru takmer vo všetkých prípadoch. Súčasne došlo k významnému pokroku v liečbe diseminovaných malígnych nádorov so známym orgánom pôvodu. Tento pokrok je pripisovaný najmä cielenej alebo biologickej liečbe. V súčasnosti prebiehajú klinické štúdie, ktoré skúmajú efektivitu chemoterapie a cielenej liečby špecifickej pre malígne tumory so známym orgánom pôvodu v liečbe nádorov z neznámeho primárneho ložiska s predpokladaným orgánom pôvodu, ktorý je určený na základe profilu expresie génov. Prvé štúdie poukazujú na zlepšenie terapeutických výsledkov.

Kľúčové slová: nádory z neznámeho primárneho ložiska, biologická liečba, profil expresie génov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The importance of biological therapy in malignant tumor of unknown primary origin

Cancer of unknown primary origin represents an artificial nosological entity comprising a heterogeneous group of malignant tumors with different biological features. This nosological entity reflects the diagnostic limitation at a given time. Advances in molecular biology have led to the development of diagnostic methods based on the gene expression profile enabling the identification of the organ of origin of malignant tumors in almost all cases. At the same time, a significant progress in the treatment of disseminated malignant tumors of known origin has been achieved. These advances were attributed mainly to targeted or biological therapy. Currently ongoing clinical trials have been investigating the effectiveness of chemotherapy and targeted therapy specific for malignant tumors of known origin in the treatment of cancers of unknown primary origin with defined origin based on the gene expression profile. Early results of these trials indicate an improvement in therapeutic outcome.

Keywords: tumors of unknown origin, biological therapy, gene expression profile.