Onkológia 5/2009

Výskyt a úmrtnosť na karcinóm prostaty na Slovensku a v zahraničí

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u mužov. Slovenská republika patrí medzi krajiny so strednými hodnotami výskytu tohto ochorenia, v regióne strednej a východnej Európy ide o vyšší výskyt. Incidencia karcinómu prostaty má v SR stúpajúcu tendenciu, mortalita stúpa pomalšie. Autori práce sa zaoberajú analýzami základných epidemiologických ukazovateľov pri karcinóme prostaty na Slovensku a porovnávajú tieto parametre s hodnotami nameranými v zahraničí.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, incidencia, mortalita, skríning

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prostate cancer incidence and mortality in Slovakia and abroad

Prostate cancer is one of the most commonly diagnosed non-skin cancer in the male population. In the Slovak Republic there is a middle occurrence of this disease, however, when consider the Central and Eastern Europe the incidence is quite high. The age-adjusted incidence of the disease shows a considerable increase, mortality increased only slightly. The authors analysed basic epidemiological features of the occurrence and mortality on prostate cancer and they compared the data with other countries.

Keywords: prostate cancer, incidence, mortality, screening