Onkológia 1/2015

Výskyt a manažment nežiaducich účinkov inhibítorov tyrozínkinázy počas liečby chronickej myelocytovej leukémie

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., MUDr. Adriana Kafková, PhD.

Zavedenie imatinibu do liečby novodiagnostikovanej chronickej fázy chronickej myelocytovej leukémie znamenalo výraznú zmenu v priebehu tohto ochorenia. Inhibítory tyrozínkinázy ďalšej generácie boli iniciálne vyvinuté pre pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou s rezistenciou alebo s intoleranciou na imatinib. V porovnaní s predchádzajúcou štandardnou liečbou ukázali jasný benefit v dosiahnutí rýchlejších a hlbších odpovedí na liečbu zlepšením prežívania a nižším počtom nežiaducich účinkov. Lepšie výsledky zmenili aj pohľad na chronickú myelocytovú leukémiu, a to z fatálneho ochorenia so zlou prognózou na ochorenie podobné chronických stavom, ako sú diabetes alebo hypertenzia. Dlhšie prežívanie vďaka kvalitnej liečbe s inhibítormi tyrozínkinázy si vyžaduje aj lepšiu edukáciu pacientov, monitorovanie a liečbu nežiaducich účinkov. Aj nežiaduce účinky s nízkym rizikom môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu života pacientov, a preto si vyžadujú okamžitú pozornosť, aby sa zabránilo dlhodobým komplikáciám alebo dosiahnutiu suboptimálnych odpovedí. Poznaním nežiaducich účinkov a ich včasným riešením môžeme prispieť k optimálnym výsledkom liečby.

Kľúčové slová: inhibítory tyrozínkinázy, nežiaduce účinky, manažment nežiaducich účinkov TKI.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The incidence and management of side effects of tyrosinekinase inhibitors for treatment of chronic myeloid leukemia

In the last decade, the development of imatinib, a tyrosine kinase inhibitor, has brought about unprecedented change in the way newly diagnosed, chronic-phase chronic myeloid leukemia patients are treated. Next-generation tyrosine kinase inhibitors were initially indicated for imatinib-resistant or imatinib-intolerant chronic myeloid leukemia patients . In comparison with the previous standards of care, benefits with these tyrosine kinase inhibitors have included more rapid response rates, increased survival, and fewer side effects. The improved long-term outcomes have altered the approach to management of chronic myeloid leukemia from a progressive fatal disease with a poor prognosis to a chronic condition similar to diabetes or hypertension. Prolonged survival increases the need for patient education, support, monitoring, and assistance with adverse event management. Even low-grade side effects can adversely affect patients’ quality of life and, therefore, require prompt attention to prevent longterm complications or suboptimal outcomes. Knowledge of adverse effects and their timely resolution, we can contribute to an optimal outcome.

Keywords: tyrosine kinase inhibitors, side effects, management of side effects of TKI.