Onkológia 4/2015

Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu prsníka na Slovensku

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof., doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH, RNDr. Mária Pšenková, MPH

Úvod: Karcinóm prsníka patrí k najprevalentnejším zhubným nádorom u žien a predstavuje závažný celospoločenský a ekonomický problém. Ciele: Na základe analýzy vývoja základných ukazovateľov deskriptívnej epidemiológie karcinómu prsníka v SR sa predikoval vývoj prospektívne, čím sa poskytujú chýbajúce informácie k hodnoteniu dosahu intervenčných programov. Výsledky: Štandardizovaná incidencia karcinómu prsníka má na Slovensku signifikantne stúpajúci trend o priemernú medziročnú hodnotu 2,2 %, pričom pri mortalite sa po predchádzajúcom signifikantnom poklese jej hodnôt, zaznamenanom v rokoch 2000 – 2009, registruje opätovná stabilizácia s priemernou medziročnou hodnotou 3,4 % (bez štatistickej významnosti.) Záver: Nepriaznivé trendy vývoja mortality na karcinóm prsníka v SR indikujú dôležitosť zavedenia a kontroly účinnosti intervenčných opatrení v zmysle organizovaného skríningu.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, incidencia, mortalita, prevalencia, klinické štádiá, skríning.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selected trends in breast cancer epidemiology in Slovakia

Introduction: Breast cancer is one of the most prevalent forms of malignant tumors in women and so poses a serious social and economic problem. Aims: By analysing the trends of the basic indicators of breast cancer descriptive epidemiology in Slovakia, the prospective development was predicted, providing the missing information needed to assess the impact of intervention programmes. Results: The age-standardised incidence of breast cancer in Slovakia shows a strongly rising trend by an annual percentage change value of 2.2%, whereby in respect of mortality, after a previous significant decrease in values recorded in the period 2000-2009, stabilisation is registered once again with an annual percentage change of 3.4% (without statistical significance). Conclusion: Adverse trends in the development of breast cancer mortality in Slovakia underline the importance of establishing and monitoring the efficacy of intervention steps as part of organised screening.

Keywords: breast cancer, incidence, mortality, prevalence, clinical stages, screening.