Onkológia 2/2017

Vplyv zavedenia prahovej hodnoty nákladov na QALY na zaraďovanie onkologických liekov

RNDr. Mária Pšenková, MPH, Mgr. Marek Psota, PhD., Ing. Martin Suchanský, doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH

ieľ: Súčasťou rozhodovania o zaradení nových liečiv do systému úhrad na Slovensku je aj hodnotenie nákladovej efektívnosti. Od roku 2011 je v platnosti legislatíva, ktorá jednoznačne určuje prahovú hodnotu nákladovej efektívnosti pomocou parametra nákladov na QALY. Lieky, pri ktorých je táto hodnota presiahnutá, nemôžu byť zaradené do štandardného systému úhrad a pre pacientov sú dostupné len na základe výnimky zdravotnej poisťovne. V tejto práci sa hodnotila snaha výrobcov o zaraďovanie inovatívnych onkologických liekov do systému úhrad pred zavedením legislatívy v roku 2011 a po nej. Zároveň sa hodnotili výdavky za onkologické lieky nezaradené v systéme úhrad. Materiál a metódy: Použili sa dáta získané z verejne dostupných údajov o registrácii a kategorizácii liekov z elektronických portálov štátnych autorít (MZ SR a ŠÚKL) a údaje o spotrebe liekov z NCZI. Výsledky: Zistilo sa, že po zavedení prahovej hodnoty nákladov na QALY do legislatívy významne klesol počet žiadostí o úhradu onkologických liekov. Kým v období pred zavedením uvedeného hodnotenia žiadali výrobcovia o úhradu pri 80,00 % novoregistrovaných onkologických liekov, v období po jeho zavedení to bolo pri 33,96 %. Po zavedení prahovej hodnoty nákladov na QALY sa zároveň zvýšili výdavky zdravotných poisťovní na výnimky z úhrady. Kým v roku 2006 predstavoval podiel výdavkov na výnimky 0,21 %, v roku 2011 to bolo 1,06 % a v roku 2015 až 7,13 %. Záver: S ohľadom na postupný presun úhrady zo štandardného systému úhrad na úhradu prostredníctvom výnimiek je otázne, či prahová hodnota nákladov na QALY nestráca svoj význam a či nie je potrebné zohľadňovať aj iné kritériá, dôležité pre rozhodovanie o úhradách. Legislatíva na Slovensku neumožňuje širšie využitie rôznych dohôd medzi platiteľmi a výrobcami, ktoré sa používajú v iných krajinách na zníženie medicínskeho a finančného rizika spojeného so zavádzaním nákladných inovatívnych liekov. Na využitie nových úhradových mechanizmov je potrebná úprava legislatívy a aj nastavenie procesov a kapacít v zdravotnom systéme.

Kľúčové slová: onkologické lieky, úhrada, nákladová efektívnosť, QALY

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Quantification of the impact of cost-effectiveness threshold on cancer drugs reimbursement in Slovakia

Purpose: A part of the decision-making on reimbursement of new drugs in Slovakia is a cost-effectiveness analysis. Since 2011, there is defined threshold value of costs/QALY in the Slovak legislation. Drugs for which the threshold value is exceeded, cannot be included in the standard system of reimbursement and are available only under the exemptions. This paper assesses the efforts of manufacturers to include innovative cancer drugs to the reimbursement system before and after adoption of cost/QALY. Expenditures for cancer medicines not included in the reimbursement system were also evaluated. Materials and methods: We used data acquired from publicly available sources on the registration and categorisation of drugs from electronic portals of state authorities (MoH and SIDC) and data on consumption of drugs from NHIC. Results: It was found that once the costs/QALY threshold was introduced, the number of requests for reimbursement of new cancer drugs dropped. While in the period before introduction of cost/QALY threshold manufacturers requested reimbursement in 80.00% of newly registered drugs, after its introduction it was only 33.96%. Another finding was that after the introduction of the cost per QALY threshold, the expenses for reimbursement exceptions increased significantly. While in 2006, the share of expenses for exceptions was 0.21%, in 2011 it was 1.06% and in 2015 it had reached 7.13%. Conclusion: It is questionable whether the costs/QALY threshold still holds its significance in the decision-making and whether reimbursement decisions should be based solely on cost/QALY, or whether also other criteria should be taken into account. Legislation makes broader use of various agreements between payers and manufacturers impossible in Slovakia, while these are used in other countries for reducing the medical and financial risk linked to the introduction of innovative drugs. In order to introduce innovative reimbursement mechanisms it is necessary to amend legislation and set processes and capacities in the healthcare system.

Keywords: cancer drugs, reimbursement, cost-effectiveness, QALY