Onkológia 3/2022

Vplyv črevného mikrobiómu na účinnosť imunoterapie u onkologických pacientov

Mgr. Aneta Ševčíková, prof. MUDr. Michal Mego, DrSC., RNDr. Soňa Čierniková, PhD.

Napriek nepopierateľným pokrokom v protinádorovej liečbe zostávajú vysoká toxicita, nadobudnutá rezistencia či slabá odpoveď na terapiu veľkou výzvou pre onkologický výskum. Neustále pribúdajú dôkazy o kľúčovej úlohe črevného mikrobiómu u onkologických pacientov. Výsledky predklinických a klinických štúdií odhalili, že priaznivé zloženie črevného mikrobiómu môže zlepšiť odpoveď onkologických pacientov na chemoterapiu a imunoterapiu. Určité bakteriálne taxóny sú asociované s predĺženým prežívaním bez progresie ochorenia, ako aj celkovým prežívaním po liečbe inhibítormi imunitných kontrolných bodov zahŕňajúcich blokádu PD-1/PD-L1 alebo CTLA-4. Zmeny v mikrobiálnej diverzite a dysbióza vyvolaná podávaním širokospektrálnej antibiotickej liečby výrazne znížili účinnosť protinádorových terapií v mnohých štúdiách. Narušená črevná homeostáza spojená s poklesom bakteriálnej diverzity môže byť obnovená manipuláciou mikroorganizmov v gastrointestinálnom trakte. Modulácia črevného mikrobiómu probiotikami alebo fekálnou mikrobiálnou transplantáciou sa tak javí ako potenciálna terapeutická stratégia nielen na zníženie toxicity, ale aj na zvýšenie účinnosti liečby a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Kľúčové slová: mikrobióm, imunoterapia, inhibítory imunitných kontrolných bodov, probiotiká, fekálna mikrobiálna transplantácia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

The impact of the gut microbiome on the efficacy of cancer immunotherapy

Despite considerable progress in anti-cancer treatment, high toxicity, acquired resistance, or a poor response to therapy represent a major challenge for cancer research. Mounting evidence supports the key role of the gut microbiome in cancer patients. According to the findings from preclinical and clinical studies, favorable microbiota composition may improve the response to chemotherapy and immunotherapy. Some bacterial taxa are associated with prolonged progression-free survival and overall survival after treatment with immune checkpoint inhibitors, including PD-1 / PD-L1 or CTLA-4 blockade. Changes in microbial diversity and antibiotic-induced dysbiosis have been reported to significantly reduce the efficacy of cancer treatment. However, impaired intestinal homeostasis can be restored by gut microbiota modifications. Importantly, modulation by probiotics or fecal microbial transplantation represents a potential therapeutic strategy not only to reduce toxicity but also to increase the efficacy of anti-cancer treatment, improving outcomes for cancer patients.

Keywords: microbiome, immunotherapy, immune checkpoint inhibitors, probiotics, fecal microbiota transplantation