Onkológia 6/2021

Vnútroočné nádory v dospelom veku

MUDr. Denisa Jurenová, MUDr. Darina Lysková, MUDr. Paulína Plesníková, MUDr. PhDr. Kristína Horkovičová, PhD., MPH

Vnútroočné nádory sú pomerne zriedkavý typ nádorov. Z benígnych nádorov najčastejšie nachádzame pigmentový névus, zatiaľ čo najčastejší malígny tumor v dospelom veku je malígny melanóm uvey (MMU). MMU môže vzniknúť v dúhovke, vráskovcovom telese alebo cievovke. Cievovkové (choroidálne) melanómy sú najbežnejšie a zvyčajne vykazujú diskoidný, kopulovitý alebo hubový typ rastu. Diagnóza je založená na klinickom vyšetrení štrbinovou lampou a nepriamym oftalmoskopom spolu s ultrasonografiou oka, optickou koherentnou tomografiou, angiografiou, ale aj magnetickou rezonanciou a celotelovým PET/CT vyšetrením (pozitrónová emisná tomografia/počítačová tomografia). Napriek zlepšeniu primárnej liečby a posunu ku konzervatívnejším terapeutickým postupom sa prežívanie pacientov s malígnym tumorom po liečbe oproti minulosti výrazne nezlepšilo. Cieľom konzervatívnej liečby je dosiahnutie kontroly nad tumorom, zachovať anatomicky oko ako orgán a v niektorých prípadoch aj zrakovú funkciu.

Kľúčové slová: vnútroočný tumor, malígny melanóm uvey, nádory oka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intraocular tumours in adults

Intraocular tumours are relatively rare type of tumours. Of the benign tumours, we most often find pigmented nevus, while the most common malignant tumour in adulthood is malignant uveal melanoma (MMU). MMU can occur in the iris, ciliary body or choroid. Choroidal melanomas are the most common and usually show a discoid, domed or fungal type of growth. The diagnosis is based on a clinical examination with a slit lamp and an indirect ophthalmoscope together with ultrasonography of the eye, optical coherence tomography, angiography, but also magnetic resonance and whole-body PET/CT examination (positron emission tomography/computed tomography). Despite improvements in primary treatment and a shift to more conservative therapeutic approaches, survival of patients with malignant tumour after treatment has not improved significantly compared to the past. The aim of conservative treatment is to achieve tumour control and preserve the eye anatomically as an organ and, in some cases, visual function.

Keywords: intraocular tumour, malignant uveal melanoma, eye tumours