Onkológia 2/2015

Včasná invazívna pľúcna aspergilóza s fatálnym koncom u pacientky s akútnou lymfoblastovou leukémiou

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MUDr. Miroslav Gašpar, RNDr. Miroslava Pőczová, PhD., RNDr. Martina Sládeková

Cieľ: Hlavným cieľom tejto publikácie je poukázať na zložitosť problematiky starostlivosti o pacientov s hematoonkologickým ochorením so zameraním sa na infekčnú komplikáciu – invazívnu pľúcnu aspergilózu. Prípad (kazuistika): Prezentujeme kazuistiku 49-ročnej pacientky liečenej na akútnu lymfoblastovú leukémiu. Vo včasnom období po transplantácii došlo napriek kombinovanej antimikrobiálnej liečbe k nástupu febrilít a dýchavičnosti. Vzhľadom na klinický stav imunosuprimovanej pacientky a rádiologický nález suspektných zápalových zmien na pľúcach bola antibiotická aj antimykotická liečba zmenená. Respiračná symptomatológia progredovala a stav si vynútil umelú pľúcnu ventiláciu. Realizovaná bronchoskopia preukázala štrukturálne zmeny bronchiálnej sliznice. Výsledky laboratórnych analýz bronchoalveolárnej laváže svedčili o mykotickej infekcii – pľúcnej aspergilóze s kultivačným nálezom Aspergillus flavus. Napriek intenzívnej komplexnej liečbe vyústil stav pacientky do multiorgánového zlyhania a na deň D +27 po transplantácii lekári konštatovali exitus letalis. Pitevný nález potvrdil invazívnu pľúcnu aspergilózu. Záver: Akútna leukémia a jej liečba predstavuje zvýšené riziko rozvoja systémových mykóz u daných pacientov – predovšetkým invazívnej aspergilózy. Letalita na invazívnu aspergilózu v tejto rizikovej skupine predstavuje v priemere 50 %. Vzhľadom na túto skutočnosť je na záchranu života nevyhnutné infekciu včas diagnostikovať a adekvátne liečiť.

Kľúčové slová: invazívna pľúcna aspergilóza, bronchoalveolárna laváž, Aspergillus flavus, akútna lymfoblastová leukémia, autológna transplantácia krvotvorných buniek.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Early invasive pulmonary aspergillosis with fatal outcome in a patient with acute lymphoblastic leukemia

Purpose: The main objective of this publication is to highlight the complexity of the issue of care for patients with hemato-oncological disease, with a focus on infectious complication – invasive pulmonary aspergillosis. Case: We present a case report of a 49-year-old patient treated for acute lymphoblastic leukemia. In the early post-transplant period, in spite of combined antimicrobial treatment, an onset of fever and dyspnoe occurred. Because of the clinical condition of our immunosuppressed patient, as well as radiological finding of suspected inflammatory changes in the lung, antibiotic and antifungal therapy was changed. Respiratory symptoms progressed and the state extorted artificial ventilation. Realized bronchoscopy showed structural changes in bronchial mucosa. The results of laboratory analyses of bronchoalveolar lavage testified to fungal infection – pulmonary aspergillosis, with the cultures of Aspergillus flavus. Despite intensive complex treatment, the patient’s condition led to multiple organ failure and on the Day D +27 after transplantation physicians stated exitus letalis. Autopsy confirmed invasive pulmonary aspergillosis. Conclusion: Acute leukemia and its treatment is an increased risk of systemic fungal infections in those patients – especially invasive aspergillosis. The fatality rate for invasive aspergillosis in this risk group represents on average 50 %. With this in mind, it is necessary for life-saving to diagnose the infection in time and treat it appropriately.

Keywords: invasive pulmonary aspergillosis, bronchoalveolar lavage, Aspergillus flavus, acute lymphoblastic leukemia, autologous stem cell transplantation.