Onkológia 4/2007

Uspokojovanie potrieb umierajúceho klienta v rámci hospicovej a paliatívnej starostlivosti

PhDr. Dagmar Magurová, PhD., PhDr. Alena Longauerová, Mgr. Andrea Obročníková

Pri ošetrovaní ťažko chorého a umierajúceho pacienta vychádzame zo základných biologických potrieb a potrieb sekundárnych, so špecifikovaním na cieľ a možné riziká, s ktorými sa môžeme v ošetrovateľskej praxi stretnúť. V starostlivosti o zomierajúceho v hospicovej a paliatívnej starostlivosti uplatňujeme holistický prístup. Ide o komplexnú starostlivosť o človeka v chápaní jeho bio-psycho-sociálnej jednoty. Je to starostlivosť, ktorá rešpektuje potreby tela, mysle i ducha.

Kľúčové slová: biologické, psychické a sociálne potreby, umieranie, ošetrovateľské diagnózy, hospicová a paliatívna starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Satisfaction of dying patient´s needs in hospice and paliative care

The nursing care about dying patient comes out from the basic needs and secondary needs with considering to aim and a possible risks which we can meet in a nursing practice. In hospice and paliative care about dying patient we are asserting a holistic accession. This is a complex care about a man to sense his bio-psycho-social unity. This care respects the patient´s needs of his body, mind and spirit.

Keywords: biological, psychological, social needs, dying, nursing diagnosis, hospice and paliative care.