Onkológia 2/2021

Úskalia liečby COVID-19 u hematoonkologickej pacientky s preexistujúcou pľúcnou komorbiditou

MUDr. Zuzana Rusiňáková, MUDr. Miriam Ladická, Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA

Úvod: Na prelome rokov 2019 – 2020 začala vo svete pandémia vyvolaná koronavírusom, neskôr označeným ako SARS-CoV-2. Tento vírus spôsobuje ochorenie COVID-19. Naše poznatky o liečbe infekcie, mechanizme vzniku a riešení hyperinflamačného syndrómu (resp. cytokínovej búrky) sú stále veľmi obmedzené. Cieľ: Kazuistika ukazuje komplexný liečebný prístup u pacientky s preexistujúcim pľúcnym ochorením a súčasne výrazne narušenou imunitnou odpoveďou po liečbe s využitím CAR -T buniek (T-lymfocyty s antigénovým chimérickým receptorom), u ktorej došlo k rozvoju COVID-19 a neskôr i k masívnej zápalovej reakcii – pravdepodobne v dôsledku zlyhania imunitného systému pri odstraňovaní vírusovej nálože. Z tohto dôvodu sme základné terapeutické postupy rozšírili o podanie tocilizumabu a rekonvalescentnej plazmy. To viedlo k stabilizácii klinického stavu, regresii zápalového pľúcneho procesu a nakoniec i k vymiznutiu SARS CoV-2 (stanoveného pomocou PCR). Záver: Hyperinflamačný syndróm pri ochorení COVID-19 môžeme definovať ako stav deregulácie a pretrvávajúcej aktivácie lymfocytov a makrofágov, ktorý vedie k uvoľneniu veľkého množstva cytokínov spôsobujúcich systémový zápal s rizikom multiorgánového zlyhania. Aktuálne sa rozširujú možnosti antivírusovej liečby, ktorá sa odporúča podať pred rozvojom závažnej formy ochorenia COVID-19 (napr. bamlanivimab). Sú dostupné i nástroje pre moduláciu imunitnej odpovede, avšak u hematoonkologických pacientov musíme individualizovať všetky liečebné možnosti s prihliadnutím k ich rizikám a benefitom.

Kľúčové slová: SARS-CoV-2, COVID-19 infekcia, tocilizumab, rekonvalescentná plazma, CAR-T bunková terapia, hyperinflamačný syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The complexity of COVID-19 treatment in hematooncological patient with pre-existing pulmonary comorbidity

Introduction: Pandemic induced by coronavirus, later known as SARS-CoV-2, began worldwide at the turn of 2019-2020. This virus causes COVID-19 disease. Our knowledge about the treatment of infection, the mechanism of origin and management of hyperinflammatory syndrome (or cytokine storm) is very limited. Aim: The case report shows a comprehensive treatment approach in a patient with pre-existing lung disease and at the same time a significantly impaired immune response (after CAR-T cell therapy). Patient developed COVID-19 disease and later a massive inflammatory response - probably due to a failure of immune system when removing the viral load. Therefore, we have extended the basic therapeutic procedures, tocilizumab and convalescent plasma were administered. This led to stabilization of the clinical condition, regression of the inflammatory lung process and ultimately to the clearence of SARS CoV-2 (determined by PCR). Conclusion: Hyperinflammatory syndrome in COVID-19 disease can be defined as a state of deregulation and persistent activation of lymphocytes and macrophages, which leads to the release of large amounts of cytokines causing systemic inflammation with the risk of multiorgan failure. Antiviral treatment options recommended before the development of a serious COVID-19 disease are expanding (eg bamlanivimab). Modulation of the immune response is also available, but in hematooncologic patients we must individualize all treatment options considering their risks and benefits.

Keywords: SARS-COV-19, tocilizumab, convalescent plasma, CAR-T cell therapy, hyperinflammatory syndrome