Onkológia 3/2013

Úloha rádioterapie v liečbe malígneho melanómu v nosovej dutine a v nosohltane – kazuistika

MUDr. Margita Pobijaková, MUDr. Danijela Šćepanović, PhD., Ing. Marek Paluga, PhD., MUDr. Michaela Rybnikárová, MUDr. Andrea Masaryková

Úvod: Primárne slizničné malígne melanómy dutiny nosovej, prinosových dutín a nosohltana (spoločne ako sinonazálne slizničné malígne melanómy – SNMMs) sa vyskytujú len zriedkavo, čo predstavuje asi 0,3 až 2% zo všetkých malígnych melanómov a asi 4 % zo všetkých malígnych melanómov hlavy a krku. Operácia je liečba voľby sinonazálnych slizničných melanómov, najmä kompletná resekcia nádoru s dostatočne voľnými okrajmi. Rádioterapia má ešte stále kontroverznú úlohu v liečbe. Tradične sa melanómové bunky považujú za rádiorezistentné, pretože majú vysokú kapacitu na opravu subletálneho poškodenia, najmä pri konvenčnej frakcionácii. Preto je hypofrakcionácia považovaná za akceptovateľný liečebný režim tejto choroby. Kazuistika: Uviedli sme prípad malígneho melanómu v nosovej dutine. U pacienta bola vykonaná funkčná endoskopická chirurgia nosa a prinosových dutín. Avšak použitím pozitrónovej emisnej tomografie/počítačovej tomografie (PET/CT) s fluorodeoxyglukózou bol diagnostikovaný reziduálny nádor v nosohltane. Následne bola vykonaná intrakavitárna brachyterapia nosohltana. Šesť mesiacov po ukončení brachyterapie sa objavila solitárna metastatická krčná lymfatická uzlina, ktorá bola kompletne odstránená. Aj pri regionálnej progresii choroby sme použili rádioterapiu – externú rádioterapiu. Záver: Rozhodli sme sa publikovať túto kazuistiku pre zriedkavosť tohto ochorenia a možnosti použitia rádioterapie ako jednej z modalít liečby.

Kľúčové slová: malígny melanóm, nosová dutina, nosohltan, rádioterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of radiation therapy in the treatment of malignant melanoma in the nasal cavity and nasopharynx – case report

Purpose: Primary mucosal malignant melanoma of the nasal cavity, paranasal sinuses, and nasopharynx (hereinafter referred to collectively as the sinonasal tract, i.e., sinonasal tract mucosal malignant melanomas [SNMMs]) is rare, accounting for between 0.3% and 2% of all malignant melanomas and about 4% of head and neck melanomas. Surgery is the treatment of choice for sinonasal mucosal malignant melanomas, especially complete resection of the tumor with sufficient free margins. Radiotherapy has controversial role in the treatment. Melanoma cells are traditionally considered as radioresistant because they have a high capacity for repair of sublethal damages, in particular when we used a conventional fractionation. Therefore, hypofractionation considered as a reasonable treatment regimen for this disease. Case: In this paper, we have reported the patient with intranasal cavity malignant melanoma. Functional endoscopic sinus surgery was performed to excise the nasal cavity tumor. However, using positron emission tomography/computed tomography scan with fluorodeoxyglucose was diagnosed residual nasopharyngeal tumor. Then, intracavitary brachytherapy for nasopharynx was further administered. Solitary metastatic cervical nodal involvement which was completely removed has been occurred 6 months after the end of brachytherapy. Even with the regional disease progression, we used external radiation therapy, as a modality of treatment. Conclusion: We decided to show this case report because of its rarity and the possible use of radiotherapy.

Keywords: malignant melanoma, nasal cavity, nasopharynx, radiotherapy.