Onkológia 2/2008

ÚLOHA PET/CT V DIAGNOSTIKE A STRATÉGII LIEČBY MALÍGNYCH LYMFÓMOV

MUDr. Pavol Povinec, PhD.

Malígne lymfómy sú heterogénnou skupinou nádorových ochorení lymfatického systému. Ich liečba a prognóza, okrem iných faktorov, závisí aj od presného stanovenia štádia ochorenia a zhodnotenia účinnosti podávanej terapie. V porovnaní s klasickým štandardne používaným CT vyšetrením, majú pozitrónová emisná tomografia (PET) s 18F-fluorodeoxyglukózou (18FDG) a kombinované PET/CT vyšetrenie, vďaka funkčno-metabolickému spôsobu zobrazenia, významne vyššiu senzitivitu a špecificitu na detekciu patologických zmien, najmä u agresívnych typov malígnych lymfómov. Aktuálne medzinárodné odporúčania na posúdenie liečebnej odpovede ich preto zaradili medzi rutinné vyšetrenia a dôrazne odporúčajú použitie PET alebo PET/CT na iniciálny staging a potvrdenie remisie ochorenia u Hodgkinovho lymfómu a agresívnych foriem non-Hodgkinovho lymfómu. Prínos PET a PET/CT vo včasnom restagingu počas liečby, ich vplyv na dosiahnutie dlhodobej remisie ochorenia a celkové prežívanie pacientov musia ešte potvrdiť prebiehajúce klinické štúdie.

Kľúčové slová: slová: pozitrónová emisná tomografia, PET/CT, 18F-fluorodeoxyglukóza, Hodgkinov lymfóm, non-Hodgkinov lymfóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE ROLE OF PET/CT IN DIAGNOSIS AND TREATMENT STRATEGY OF MALIGNANT LYMPHOMA

Malignant lymphomas are a heterogeneous group of neoplasms of the lymphoid system. Their treatment and prognosis, aside from other factors, depends on precise staging and assessment of the treatment efficacy. In comparison to the classical standard diagnostic procedure, x-ray computer tomography (CT), positron emission tomography (PET) with 18F fluorodeoxy-glucose (18FDG) and combined PET/CT, as functional-metabolic imaging methods, have significantly higher sensitivity and specificity for the detection of pathological changes especially in aggressive types of malignant lymphomas. Current international guidelines for response criteria incorporated PET and PET/ CT as routine imaging modalities and strongly recommend their use in Hodgkin’s lymphoma and aggressive subtypes of non-Hodgkin’s lymphomas for initial staging and verification of the disease remission. The benefit of PET and PET/CT in early mid-treatment restaging, their influence on long-term disease remission and overall patient survival has to be confirmed by ongoing clinical trials.

Keywords: positron emission tomography, PET/CT, 18F-fluoro-deoxyglucose, Hodgkin’s lymphoma, non-Hodgkin’s lymphoma