Onkológia 1/2020

Účinnosť a riziko kardiotoxicity cielenej anti-HER2 liečby v adjuvancii HER2 pozitívneho karcinómu prsníka

MUDr. Jaroslava Lešková

Karcinóm prsníka patrí celosvetovo k najčastejším zhubným nádorovým ochoreniam u žien a tvorí asi 30 % všetkých nádorov, Slovensko sa radí ku krajinám so stredným výskytom. Cielená anti-HER2 karcinómu prsníka poukazuje na zlepšenie celkového prežívania o 20 % až 30 %, ale táto liečba v kombinácii s chemoterapiou (najmä antracyklínmi) je spojená s vyšším rizikom kardiotoxicity. Pri cielenej liečbe anti-HER2 karcinómu prsníka je dôležité poznať výskyt a mechanizmy kardiotoxicity a zvoliť správnu diagnostickú metódu, ktorá identifikuje jej včasné známky a umožní vhodný liečebný postup. V súčasnosti sa ukazuje, že najvyššiu senzitivitu v zabránení ireverzibilného poškodenia srdca dosiahneme použitím moderných echokardiografických metód a vyšetrením kardiálnych biomarkerov. Pred začatím liečby je potrebné identifikovať pacientky so zvýšeným rizikom kardiálnej dysfunkcie a u vysoko rizikových pacientok zvážiť vhodnú menej kardiotoxickú liečbu.

Kľúčové slová: kardiotoxicita, pertuzumab, trastuzumab, zobrazovacie metódy, HER2 pozitívny karcinóm prsníka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Efficacy and cardiotoxicity risk of adjuvant treatment in HER2-positive patients with breast cancer

Breast cancer is one of the world‘s most common malignant diseases in women. It accounts for about 30% of all cancers. HER2-positive breast cancers represent about 20% to 30% of all breast cancers. They have more aggressive behaviour with higher mitotic activity and increased invasiveness, which leads to earlier and more frequent relapses. Improvement in overal survival by 20% to 30% is achieved by adding a targeted antiHER2 treatment, trastuzumab to systemic treatment. Systemic adjuvant chemotherapy of HER2-positive breast cancer consists of combined regimens based on anthracycline, taxane amd trastuzumab. Pertuzumab demonstrated efficacy in adjuvant treatment of breast cancer, as well. When deciding about the most optimal therapy, one needs to take into account not only the improvement in overall survival, but risk of cardiotoxicity as well, and especially in the patients with pre-existing cardiac disease.

Keywords: cardiotoxicity, pertuzumab, trastuzumab, imaging methods, HER2-positive breast cancer