Onkológia 3/2013

Tyrozínkinázový inhibítor sunitinib malát

MUDr. Patrick Palacka, PhD., MPH, MBA

Perorálne podávaný inhibítor tyrozínkináz (TKI) sunitinib malát je v súčasnosti indikovaný na liečbu pokročilého a/alebo metastatického karcinómu z obličkových buniek, neresekovateľného a/alebo metastatického malígneho gastrointestinálneho stromálneho tumoru po zlyhaní liečby imatinibom v dôsledku neznášanlivosti alebo rezistencie a progredujúceho neresekovateľného alebo metastatického dobre diferencovaného pankreatického neuroendokrinného tumoru. Väčšina nežiaducich účinkov liečby sunitinibom (únava, hnačka, nauzea, anorexia, hypertenzia, žlté sfarbenie kože, syndróm ruka-noha, stomatitída) je zvládnuteľná pomocou podpornej terapie, dočasným prerušením terapie alebo úpravou dávky lieku. Hypertenzia predstavuje u pacientov s metastatickým karcinómom obličky biomarker účinnosti liečby sunitinibom.

Kľúčové slová: sunitinib, karcinóm obličky, gastrointestinálny stromálny tumor, pankreatický neuroendokrinný tumor.

stiahnuť celý článok v pdf

Tyrosine kinase inhibitor sunitinib malate

Perorally administered tyrosine kinase inhibitor (TKI) sunitinib malate is nowadays indicated in the treatment of advanced and/or metastatic kidney cancer carcinoma, unresecable and/or metastatic gastrointestinal stromal tumour after the failure of imatinib treatment as a result of intolerance or resistance and progression unresecable or metastatic well-differentiated pancreatic neuroendocrine tumour. The majority of sunitinib treatment side effects (fatigue, diarrhoea, nausea, anorexia, hypertension, yellow skin discoloration, handand- foot syndrome, stomatitis) are manageable by the supportive care, sunitinib treatment interruption or sunitinib dose-reduction. Hypertension is considered to be a biomarker of sunitinib treatment efficiency in patients with metastatic kidney cancer.

Keywords: sunitinib, kidney cancer, gastrointestinal stromal tumour, pancreatic neuroendocrine tumour.