Onkológia 6/2021

Systémová terapia pokročilého melanómu

MUDr. Tomáš Šálek

Metastatický melanóm je agresívna forma rakoviny charakterizovaná zlou prognózou a zložitou etiológiou. Do roku 2010 boli možnosti liečby metastatického melanómu veľmi obmedzené. Z veľkej časti neúčinný dakarbazín, temozolomid alebo fotemustín boli jedinými liekmi používanými počas 35 rokov. Posledné desaťročie prinieslo výrazné zlepšenie prežitia u pacientov s metastatickým melanómom liečených pomocou cielených terapií a imunoterapie. Ako sa naše chápanie mechanizmov účinku týchto terapeutík vyvíja, ešte výraznejšie terapeutické úspechy sa dosahujú prostredníctvom rôznych kombinovaných stratégií vrátane kombinácií rôznych imunoterapií, ako aj s inými modalitami.V posledných rokoch vývoj molekulárne cielených inhibítorov súbežne s vývojom „checkpoint“ inhibičných imunoterapií rýchlo zlepšil výsledky u pacientov s metastatickým melanómom. Napriek tomu, že niektoré nové terapie boli počiatočne sľubné; rezistencia a slabé trvanie odpovede obmedzili ich účinnosť ako monoterapie. V posledných rokoch vývoj molekulárne cielených inhibítorov súbežne s vývojom kontrolných inhibičných imunoterapií rýchlo zlepšil výsledky u pacientov s metastatickým melanómom. Aj preto súčasné štúdie skúmajú kombinované alebo sekvenčné použitie ICI (imunitné inhibítory kontrolných bodov) plus inhibítorov BRAF/MEK. Kombinácia s novými molekulárnymi terapiami a imunoterapiami bude najsľubnejšou cestou vpred pri liečbe metastatického melanómu. Niekoľko štúdií sa zameriava najmä na pacientov so zlou prognózou, ako napr. na anti-PD-1 refraktérny melanóm, pacientov s mozgovými metastázami alebo uveálnym melanómom. Dúfame, že tieto nové prístupy ďalej zlepšia dlhodobé prežitie u pacientov s pokročilým alebo metastatickým melanómom.

Kľúčové slová: melanóm, systémová terapia, chemoterapia, imunitné inhibítory kontrolných bodov, BRAF inhibítory, MEK inhibítory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic therapy of metastatic melanoma

Metastatic melanoma is an aggressive form of cancer characterised by poor prognosis and a complex etiology. Until 2010, the treatment options for metastatic melanoma were very limited. Largely ineffective dacarbazine, temozolamide or fotemustine were the only agents in use for 35 years. Last decade has brought significant survival improvement in patients with metastatic melanoma with targeted therapies and immunotherapies. As our understanding of the mechanisms of action of these therapeutics evolves, even more impressive therapeutic success is being achieved through various combination strategies, including combinations of different immunotherapies as well as with other modalities. In recent years, the development of molecularly targeted inhibitors in parallel with the development of checkpoint inhibition immunotherapies has rapidly improved the outcomes for metastatic melanoma patients. Despite these new therapies showing initial promise; resistance and poor duration of response have limited their effectiveness as monotherapies. Furthermore, current studies investigate the combined or sequential use of ICIs (immune checkpoint inhibitors) plus BRAF/MEK inhibitors. Combining older therapies with the new molecular and immunotherapies will be the most promising way forward for treatment of metastatic melanoma. Several studies focus particularly on poor prognosis patients, as e.g., on anti-PD-1 refractory melanoma, patients with brain metastases, or uveal melanoma. It is hoped , that these new approaches further improve long term survival in patients with advanced or metastatic melanoma.

Keywords: melanoma, systemic therapy, chemotherapy, immune checkpoint inhibitors, BRAF inhibitors, MEK inhibitors