Onkológia 5/2017

Systémová terapia gastroenteropankreatických neuroendokrinných nádorov

MUDR. Tomáš Šálek

Neuroendokrinné nádory (NET) sú zriedkavé a pomerne heterogénne ochorenia. V posledných desaťročiach došlo k prudkému nárastu ich incidencie a prevalencie. Klinický obraz metastatických NET-ov je veľmi variabilný. Liečba sa najmä v poslednom období výrazne vyvíja a mení. Symptómy z hormonálnej hypersekrécie sa účinne liečia somatostatínovými analógmi. Systémová terapia je jednou z mnohých možností liečby, ktoré sa bežne používajú pri liečbe pokročilých, neresekovateľných NET-ov. Na rozdiel od mnohých iných spôsobov liečby NET-ov existuje tu dôkazová základňa, ktorá odôvodňuje jej použitie. Dobre dizajnované klinické štúdie sú limitované, keďže vykonávanie klinického výskumu v tejto komplexnej skupine zriedkavých malignít je pomerne náročné. Molekulárna biológia NET-ov sa teraz postupne objasňuje, čo prináša nové príležitosti na rozvoj cielených terapií.

Kľúčové slová: neuroendokrinné nádory, systémová terapia, somatostatínové analógy, interferón, everolimus, sunitinib

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic therapy of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors

Neuroendocrine tumors are rare and heterogeneous group of diseases. Incidence and prevalence have been increasing over the last decades. The clinical course of patients with metastatic NETs is highly variable. The treatment is evolving and changing in the recent years. Symptoms of hormone hypersecretion can usually be treated effectively with somatostatin analogs. Systemic therapy is one of a number of treatment options routinely used in the management of advanced, unresectable neuroendocrine tumors (NETs). In contrast to many of the other NET treatment modalities, there is at least some evidence base to justify its use. Even so, well-designed clinical trials are limited, since conducting clinical research in this complex group of rare cancers is challenging. The molecular biology of NETs is now step by step being unravelled, which affords new opportunities for development of targeted therapies.

Keywords: neuroendocrine tumors, systemic therapy, somatostatine analogues, interferon, everolimus, sunitinib