Onkológia 3/2021

Systémová liečba rekurentného a/alebo metastatického karcinómu hlavy a krku

MUDr. Lucia Fedorková, MUDr. Klaudia Gočárová, PhD., doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH, prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Rekurentné a/alebo metastatické skvamocelulárne karcinómy hlavy a krku predstavujú skupinu malígnych tumorov s nepriaznivou prognózou, no patria medzi tzv. imunosenzitívne nádory. Používanie inhibítorov kontrolných bodov sa stalo štandardom v liečbe nádorov exprimujúcich PD-L1. Pembrolizumab v monoterapii alebo s kombinovanou chemoterapiou na báze platiny a 5-FU sa stal novým štandardom v prvej línii liečby. Nivolumab alebo pembrolizumab v monoterapii sú zase odporúčanou liečbou do druhej línie liečby. Pre nádory bez expresie PD-L1 zostáva štandardom chemoterapia na báze platiny s 5-FU a cetuximabom, niektoré odporúčania pripúšťajú nahradenie 5-FU taxánmi.

Kľúčové slová: nádory hlavy a krku, imunoterapia, pembrolizumab, nivolumab, cetuximab

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic treatment of recurrent and/or metastatic head and neck carcinoma

Recurrent and/or metastatic head and neck squamous cell carcinomas represent a group of malignant tumors with unfavourable prognosis, yet they are immunosensitive. Checkpoint inhibitors use became standard in treatment of tumors with PD-L1 expression. New standard in first-line treatment is pembrolizumab alone or combined with platinum-based chemotherapy with 5-FU. A second-line standard treatment is nivolumab or pembrolizumab. A platinum-based chemotherapy with 5-FU and cetuximab remains a standard treatment for tumors without PD-L1 expression. Some recommendations allow substitution of 5-FU by taxanes.

Keywords: head and neck cancer, immunotherapy, pembrolizumab, nivolumab, cetuximab