Onkológia 2/2021

Systémová liečba lokálne pokročilého neresekabilného alebo metastatického uroteliálneho karcinómu

MUDr. Jana Obertová, PhD.

Kombinovaná chemoterapia na báze platiny je štandardnou prvolíniovou liečbou pri pokročilom alebo metastatickom uroteliálnom karcinóme. Hoci iniciálne odpovede sú pomerne vysoké (okolo 50 %), medián celkového prežívania dosahuje približne 15 mesiacov. Imunoterapia, predovšetkým protilátky proti proteínu 1 programovej bunkovej smrti (PD-1) a jeho ligandu (PD-L1), je nová liečebné modalita s klinicky zmysluplnou aktivitou v druholíniovej liečbe. Ďalšou novou liečebnou stratégiou je udržiavacia liečba s PD-L1 inhibítorom avelumabom u pacientov bez progresie po prvej línii. V článku je prehľad súčasných liečebných možností.

Kľúčové slová: chemoterapia, imunoterapia, uroteliálny karcinóm

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Systemic treatment of local advanced non resekability or metastatic urothelial carcinoma

Combination platinum-based chemotherapy is the standard of care for first-line treatment of advanced or metastatic urothelial carcinoma. Although initial response rates are relatively high (around 50%), the median survival is about 15 months. Immunotherapy, particularly with antibodies directed against the programmed cell death 1 protein (PD-1) or its ligand (PD-L1) is new treatment option with clinicaly meanigfull outcomes in second-line therapy. Another novel strategy is maintenance with PD-L1 inhibitor Avelumab for patients who do not progress with first-line. Overview of current treatment options are reviewed here.

Keywords: chemotherapy, immunotherapy, urothelial carcinoma