Onkológia 5/2013

Syndrom nádorové anorexie a kachexie

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Nádorová kachexie je syndrom progresivní ztráty tělesné hmoty, který způsobuje významnou morbiditu i mortalitu onkologických nemocných. Metabolické změny podmíněné aktivitou prozánětlivých cytokinů, vedoucí v konečném důsledku k vyčerpání svalové a tukové hmoty, jsou nezřídka přítomné již na počátku choroby, a proto je třeba považovat nádorovou kachexii za časný fenomén. Přítomnost reakce akutní fáze vysvětluje, proč je samotná nutriční terapie málo účinná, zejména u pokročilé malnutrice. V časné fázi je však nádorová kachexie přinejmenším částečně preventabilní. Nejjednodušším způsobem nutriční podpory je včasné a systematické užívání perorálních nutričních doplňků s vysokým obsahem bílkovin, s cílem zabránit další ztrátě hmotnosti. U těžších případů bude v blízké budoucnosti nezbytný multimodální přístup, zahrnující nutriční terapii, farmakologické zmírnění reakce akutní fáze a podporu anabolických dějů stimulací fyzické aktivity, případně podáváním anabolických steroidů. Protizánětlivý efekt n-3 polynenasycených mastných kyselin, obsažených v rybím oleji, může u některých pacientů přispět ke snížení ztráty hmotnosti, k udržení netukové tělesné hmoty a ke zlepšení kvality života nemocných.

Kľúčové slová: nádorová kachexie, anorexie, nutriční podpora.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cancer anorexia/cachexia syndrome

Cancer cachexia is a syndrome of progressive weight loss which causes significant morbidity and mortality in cancer patients. Metabolic derangements conditioned by proinflammatory cytokines, ultimately leading to muscle and fat depletion, are frequently operating early after tumor onset so cancer cachexia has to be viewed as an early phenomenon. The presence of acute phase response accounts for limited effectiveness of nutritional therapy alone especially in advanced malnutrition. However, cancer cachexia in early stages is at least partially preventable. The easiest way of nutrition support is an early and systematic use of high-protein oral nutritional supplements to prevent further weight loss. For more severe cases, multimodal treatment containing nutritional therapy, pharmacological amelioration of acute phase response and anabolic support by physical activity and/or anabolic steroids will be necessary in the near future. The use of n-3 polyunsaturated fatty acids contained in fish oil may contribute to lower the loss of weight, maintain of lean body mass and improve quality of life.

Keywords: cancer cachexia, anorexia, nutrition support.