Onkológia 1/2017

Súčasný algoritmus liečby pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc s EML4-ALK prestavbou

MUDr. Juraj Mazal, MUDr. Michal Urda, RNDr. Anna Farkašová, PhD.

V poslednej dekáde sa aj na Slovensku v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc udomácnila cielená liečba tyrozínkinázovými inhibí- tormi, ktorá vo zvýšenej miere kladie nároky na molekulárno-genetické vyšetrenia nádorových buniek v snahe o detekciu genetických alterácií DNA. Okrem aktivujúcich mutácií génu epidermálneho rastového faktora (EGFR) je pri pľúcnych adenokarcinómoch druhou najčastejšie detegovanou genetickou alteráciou s reálnym klinickým využitím EML4-ALK prestavba. Nemalobunkový karcinóm pľúc nesúci EML4-ALK prestavbu predstavuje selektívnu podskupinu definovanú špecifickým fenotypom nádoru s citlivosťou na terapiu inhibítormi tyrozínkinázy ALK (ALK-TKI). Aktuálne sú v reálnej klinickej praxi v regióne stredného Slovenska vyšetrované na EML4-ALK prestavbu bioptické vzorky pľúcneho adenokarcinómu po predchádzajúcom vylúčení aktivujúcej mutácie EGFR, vychádzajúc z premisy o vzájomnom vylučovaní EML4-ALK prestavby s mutáciami EGFR a KRAS.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, adenokarcinóm, EML4-ALK prestavba, krizotinib, ceritinib

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Actual therapeutic strategy of patients with non small cell lung cancer with EML4-ALK rearrangement

Targeted therapy of non small cell lung cancer has settled down in Slovakia over last decade, what has increased the demand for molecular genetics analysis of tumor cells in effort to detect genetic alterations of DNA. EML4-ALK rearrangement is the second most frequent genetic alteration in lung adenocarcinoma with real clinical application, just after activating mutations of epidermal growth factor receptor (EGFR). Non small cell lung carcinoma harboring EML4-ALK rearrangement represents selective subgroup with specific tumor fenotype sensitive to ALK tyrosine kinase inhibitors (ALK-TKI). Currently are bioptic samples examined for EML4-ALK rearrangement in real-life clinical practice in central Slovakia. Samples are firstly excluded for activating mutations of EGFR according to assumption that EML4-ALK rearrangement and EGFR together with KRAS mutation are excluded reciprocally.

Keywords: non small cell lung cancer, adenocarcinoma, EML4-ALK rearrangement, crizotinib, ceritinib