Onkológia 5/2022

Súčasné trendy chirurgickej liečby karcinómu pankreasu

MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., MPH, MUDr. Peter Dubovan, MUDr. Jozef Dolník, PhD., MPH, MUDr. Ramadan Aziri, MUDr. Miroslav Jurík, MUDr. Jana Pavlendová, PhD., prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

Pankreatický duktálny adenokarcinóm (PDAC) má zlú prognózu s 5-ročnou mierou prežívania menej ako 10 % a predstavuje 90 % všetkých nádorov pankreasu. Efektívna liečba PDAC si vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu v centrách zameraných na liečbu tohto ochorenia. Rozvoj operačných techník a perioperačnej medicíny s manažmentom komplikácií zlepšil v posledných desaťročiach perioperačné výsledky a historicky udávaná morbidita a najmä mortalita až 80 % dnes klesla pod 5 %. Definovaný pokrok chirurgie pankreasu zatiaľ nepriniesol očakávané zlepšenie v dlhodobých výsledkoch prežívania pacientov s karcinómom pankreasu. Potreba nových terapeutických stratégií v liečbe karcinómu pankreasu a včasná diagnostika s aktívnym vyhľadávaním rizikových jedincov sú základným predpokladom zlepšenia dlhodobých výsledkov. Uvedený prehľad sumarizuje súčasný stav a zaoberá sa špecifickými aspektami chirurgickej liečby malignít pankreasu vrátane neoadjuvantnej terapie, cievnych resekcií, rozšírenej resekcie a lymfadenektómie a súčasného stavu minimálne invazívnej chirurgie pankreatického karcinómu.

Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, cievna resekcia, rozšírená resekcia, minimálne invazívna chirurgia pankreasu, lymfadenektómia, neoadjuvantná chemoterapia, pankreatektómia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current trends in the surgical treatment of pancreatic cancer

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) represents 90% of all pancreatic tumours. It has a dismal prognosis with a 5 year overall survival rate less than 10%. The multidisciplinary collaboration in the specialized centers is necessary for the effective treatment of patients with PDAC. The progress of surgical techniques and perioperative care with the management of postoperative complications has brought an improvement into the perioperative mortality, which was historically around 80% and nowadays is reduced below 5% in the specialized centers. Even though, there is an improvement in the surgical outcomes, the much anticipated long term results for the survival of these patients have not improved much. The novel therapeutic strategies and focus on early diagnosis with the active surveillance of the individuals at risk will be the cornerstone of improved oncological long term results. This review summarizes the current state of surgical treatment of pancreatic cancer with its pitfalls, including neoadjuvant treatment, vascular resection, extended resection, role of extended lymphadenectomy with a glimpse into the minimally invasive surgery of pancreatic carcinoma.

Keywords: pancreatic carcinoma, vascular resection, extended resection, minimally invasive pancreatic surgery, lymphadenectomy, neoadjuvant treatment, pancreatectomy