Onkológia 2/2015

Súčasné možnosti biologickej liečby pri relabujúcom/refraktérnom klasickom Hodgkinovom lymfóme – kazuistika

MUDr. Eva Mikušková, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Andrej Rosík

Úvod: Klasický Hodgkinov lymfóm (cHL) sa radí medzi B-bunkové malignity. Najčastejšie postihuje mladých dospelých. Viac ako 80 % pacientov s cHL dosiahne dlhodobé remisie už po prvej línii liečby, ktorá je tvorená polychemoterapiou a/alebo rádioterapiou. Okrem toho približne 50 % pacientov s recidívou dosiahne dlhodobú remisiu po záchrannej vysokodávkovanej chemoterapii s následnou autológnou transplantáciou kmeňovými bunkami. Avšak pacienti po viacnásobných recidívach často končia na paliatívnej liečbe. Cieľ: V práci prezentujeme teoretické a praktické poznatky z oblasti starostlivosti o pacienta s refraktérnym cHL. Kazuistika: Naša kazuistika opisuje prípad 67-ročnej ženy s primárne refraktérnym cHL, ktorá bola liečená v tretej línii s monoklonovou protilátkou (brentuximab vedotín). PET/CT potvrdilo rýchle dosiahnutie kompletnej remisie. Výsledky: Aj keď trvanie remisie je potrebné ďalej sledovať, tento príklad poukazuje na vynikajúcu účinnosť brentuximabu vedotínu v terapii primárne refraktérneho cHL. Záver: Konjugát anti-CD30 monoklonovej protilátky s názvom brentuximab vedotín je sľubným liekom u pacientov s refraktérnym/ relabujúcicm cHL. Zároveň sa skúma aj možnosť zaradiť ho do prvej línie liečby.

Kľúčové slová: brentuximab vedotín, klasický Hodgkinov lymfóm, monoklonová protilátka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The current status of biological therapy for relapsed/refractory classical hodgkin lymphoma – a case report

Background: Classical Hodgkin lymphoma (cHL) is a B cell-derived lymphoid malignancy most often affecting young adults. More than 80 % of HL patients achieve long-term remission after appropriate first-line treatment consisting of multiagent chemotherapy and/or radiotherapy. In addition, approximately 50 % of patients with disease recurrence remain relapse-free after salvage therapy with highdose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation. However, patients with multiple relapses are mostly in a palliative situation, and novel drugs for this patient group are needed. Purpose: We present theoretical and practical knowledge in the health care of patients with refractory cHL. Case report: Our case report describes a 67-year-old female with primary refractory cHL. She was treated with monoclonal antibody (brentuximab vedotin) as third-line treatment. PET/CT imaging confirmed a rapid complete remission. Results: Although durability of the remission needs further observation, this case illustrates the excellent efficacy of brentuximab vedotin in primary refractory Hodgkin lymphoma. Conclusion: Anti CD30 antibody-drug conjugate, brentuximab vedotin, is a promising drug for relapsed and refractory classical Hodgkin lymphoma, and is also explored to be incorporated into first line therapy.

Keywords: brentuximab vedotin, classical Hodgkin lymphoma, monoclonal antibody.