Onkológia 6/2020

Súčasné možnosti a stratégia výberu liečby metastatického kolorektálneho karcinómu po zlyhaní 1. línie

MUDr. Juraj Beniak

Kolorektálny karcinóm je závažný zdravotný problém na celom svete aj u nás, pričom Slovenská republika je na prvom mieste v incidencii a mortalite spomedzi štátov Európskej únie (1, 2). Napriek tomu, že systémová liečba metastatického kolorektálneho karcinómu sa za posledných 20 rokov veľmi zlepšila a v súčasnosti je medián prežívania pacientov 30 mesiacov, výsledky liečby nie sú uspokojivé a vyliečenie nie je možné pre väčšinu pacientov. Efektívna liečba v 1. línii sa považuje za kľúčovú pre výsledok liečby, avšak optimálna sekvencia a použitie chemoterapie a biologickej liečby nie je jasná. V 2. línii liečby je u väčšiny pacientov indikovaná antiangiogénna liečba, kým anti EGFR protilátky aj pri dobrej odpovedi na liečbu neviedli k zlepšeniu prežívania. V 3. línii je dôležitý molekulárny profil so zvážením podania alebo re-challenge anti EGFR liečby u RAS WT pacientov. Máme aj možnosť indikácie regorafenibu a fixnej kombinácie trifluridín + tipiracil a možnosť podania imunoterapie pri MSI-H choroby. Rozšírenie molekulárnej profilácie tumorov tiež viedlo k novým možnostiach cielenej liečby pri HER2 overexpresii, BRAF mutácii a NTRK fúzii. Cieľom tohto prehľadového článku je poskytnúť klinikovi podklady na rozhodovanie po zlyhaní prvolíniovej liečby a perspektívu pre možné postupy v blízkej budúcnosti. Okrem všeobecných informácií sa článok bude venovať aj špecifickým klinickým situáciám, ktoré predstavujú výzvu pre manažment pacienta.

Kľúčové slová: metastatický kolorektálny karcinóm, liečba po zlyhaní 1. línie, sekvencia liečby, molekulárny profil, re-challenge, cielená liečba, imunoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current options and strategies for choosing treatment for metastatic colorectal cancer after first-line failure

Colorectal cancer is main health problem as globally as in our country with Slovakia holding the first place in incidence and mortality in European union.Despite improvement of median overall survival to 30 month during the last 20 years cure is not possible for majority of patients.The first line treatment is considered most important for survival yet optimal sequence of chemotherapy and biologicals is not agreed on.In the second line antiangiogenic drugs are indicated for the most patient while anti EGFR drugs have not show survival enhancement.In the third line molecular tumor profiling is important with anti EGFR antibodies use or re-challenge.Also we can use regorafenib or TAS-102 and in MSI-H sugroup immunotherapy is efficient. Molecular profiling expansion led to new options of targeted treatment for HER2 overexpression,BRAF mutations and NTRK fusions. This review goal is to provide physician with base for clinical decision making and also perspective for future .In addition to general information the part od review are challenging clinical scenarios.

Keywords: metastatic colorectal cancer, the first line treatment failure, treatment sequence, molecular profile, re-challenge, targeted treatment, immunotherapy