Onkológia 2/2023

Stereotaktická ultrahypofrakcionovaná rádioterapia karcinómu prostaty

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA

Externá rádioterapia karcinómu prostaty predstavuje efektívnu kuratívnu možnosť liečby ochorenia bez vzdialených metastáz. Poznatky z rádiobiológie karcinómu prostaty poukazujúce na jeho zvýšenú citlivosť na zvýšenú dávku na frakciu viedli k ultrahypofrakcionácii celkovej dávky, ktorá tak môže byť podaná zvyčajne v 5 frakciách oproti 35 – 40 frakciám pri konvenčnej frakcionácii. Využitie stereotaktickej rádioterapie (SBRT, stereotactic body radiotherapy), pre ktorú je typický strmý dávkový spád a ožarovanie vedené zobrazením, umožnilo významne zmenšiť objem ožarovaných okolitých tkanív. Klinické dôkazy podporujú využitie ultrahypofrakcionovanej externej rádioterapie v liečbe karcinómu prostaty, pričom optimálne je táto intervencia zabezpečená stereotaktickou technológiou so zobrazením prostaty pomocou tkanivových markerov pred každou frakciou alebo aj v priebehu jednotlivého ožarovania. Možnosť presnejšej lokalizácie miesta a rozsahu postihnutia nádorom pri biochemickej recidíve karcinómu prostaty pomocou molekulového zobrazenia podnietila záujem aj o využitie stereotaktickej rádioterapie ako záchrannej lokálnej modality alebo pri intenzifikácii liečby oligometastatického postihnutia. V práci poskytujeme prehľad literárnych údajov o efektivite a bezpečnosti stereotaktickej rádioterapie karcinómu prostaty a odporúčania pre klinickú prax.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, stereotaktická rádioterapia, ultrahypofrakcionácia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Stereotactic ultrahypofractionated radiotherapy of prostate cancer

External beam radiotherapy is an effective curative modality of non-metastatic prostate cancer. Prostate cancer radiobiology points at high sensitivity to fractionation what has led to the use of ultrahypofractionation, in which case the total dose is delivered in a few, usually in 5 fractions, contrary to 35 – 40 fractions in conventional fractionation. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) is characterised by a steep dose fallout and the use of image guidenance what allows significant reduction of adjacent health tissues irradiation. Clinical implementation of prostate cancer ultrahypofractionated radiotherapy is supported by medical evidence. Ideally, this intervention is executed by the means of stereotactic technology with prostate imaging before each fraction or during the course of each irradiation. Availability of molecular imaging with more sensitive disease localisation at biochemical recurrence has led to increased interest in stereotactic radiotherapy as a salvage modality in locally recurrent prostate cancer after primary radiotherapy, or in the case of oligorecurrent metastatic involvement. Published evidence of effectivity and safety of prostate SBRT, practical recommendations for radiotherapy planning and delivery and some clinical experience is presented.

Keywords: prostate cancer, stereotactic body radiotherapy, utrahypofractionation