Onkológia 1/2021

Stereotaktická rádioterapia v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, MUDr. Iveta Priatelová, Ing. Miroslav Olejár

Pokroky v presnom zobrazení nádorového ložiska pri diagnostike a pri ožarovaní nám umožňujú podanie ostro ohraničenej vysokej dávky žiarenia v jednej alebo v niekoľkých frakciách s maximálnou ochranou okolitých tkanív. Môžeme tak primárne nádory a aj ich metastázy liečiť neinvazívne rádiobiologicky vysokou dávkou žiarenia s následnou lokálnou kontrolou porovnateľnou s chirurgickou liečbou aj pri rádiorezistentných nádoroch, medzi ktoré patrí nemalobunkový karcinóm pľúc. Bezpečné podanie stereotaktickej rádioterapie si predovšetkým vyžaduje presnú technológiu, ktorá nám umožní dodržanie dávkových limitov v zdravých tkanivách. Klinické využitie stereotaktickej rádioterapie v manažmente nemalobunkového karcinómu pľúc zahŕňa nechirurgickú liečbu včasného primárneho nádoru, liečbu metastáz v mozgu a oligometastatického postihnutia vrátane metastáz v chrbtici. Článok ponúka prehľad medicínskych dôkazov podporujúcich jednotlivé indikácie, porovnanie a kombináciu rádioterapie s inými modalitami, pragmatické informácie potrebné pre správny výber pacientov a základný prehľad technológie.

Kľúčové slová: stereotaktická rádioterapia, nemalobunkový karcinóm pľúc, mozgové metastázy, metastázy v chrbtici

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Stereotactic radiotherapy in the treatment of non-small cell lung cancer

Advances in precise tumor imaging in diagnosis and irradiation made it possible to deliver the sharply defined high dose of radiation in one or a few fractions with maximal protection of adjacent healthy tissues. Both primary and metastatic lesions could be treated by the non-invasive means with a radiobiologically high dose of radiation followed by the high local control comparable with a surgery resection even in a radioresistant tumor like the non-small cell carcinoma of the lung. The prerequisite of the save delivery of stereotactic radiotherapy is the precise technology enabling to meet dose limits for heathy tissues. Clinical application of stereotactic radiotherapy in the management of non-small cell lung cancer involves non-surgical treatment of an early primary tumor, metastases of the brain and oligometastatic disease including spinal metastatic involvement. We provide an overview of the medical evidence supporting respective indications, comparison to and combination of radiotherapy with other modalities, pragmatic guidelines for the proper patient selection and the basic overview of the technology of administering stereotactic radiotherapy.

Keywords: stereotactic radiotherapy, non-small cell lung cancer, brain metastases, spinal metastases