Onkológia 5/2013

Stereotaktická rádioterapia karcinómu pľúc

MUDr. Iveta Priatelová, MUDr. Natália Janíčková, MUDr. Marek Marinčák

Extrakraniálna stereotaktická rádioterapia, známa všeobecne ako SBRT (stereotactic body radiation therapy), je rozvíjajúca sa liečba, ktorá je vhodnou liečebnou možnosťou pre pacientov s včasným nemalobunkovým pľúcnym karcinómom (NSCLC), ktorí nemôžu alebo nechcú podstúpiť operáciu. Stereotaktická rádioterapia je vysoko konformná technika hypofrakcionovanej rádioterapie. Využíva pokroky v technológii na dodanie vysokej dávky žiarenia s vysokou konformitou žiarenia v malom počte dávok. Používa sa oveľa vyššia dávka na frakciu ako pri konvenčnej rádioterapii. Aplikuje sa biologicky efektívna dávka (BED) vyššia ako 100 Gy. Tieto charakteristiky robia SBRT oveľa účinnejšou než konvenčná rádioterapia pri liečbe nádorového tkaniva, ale potenciálne predstavujú aj oveľa väčšiu záťaž pre normálne tkanivo. Nutnosťou je preto vysoká presnosť zamerania. Mnohopočetné ožarovacie lúče sú nasmerované na cieľový objem v rôznych rovinách. V mieste ich priesečníka je dosiahnutá vysoká požadovaná dávka pri súčasnom šetrení okolitých zdravých tkanív. Táto metóda pri súčasnom technickom vybavení umožňuje presne umiestniť a vypočítať dávku v mieste cieľového objemu. Dodaním vysokej dávky žiarenia v malom počte frakcií do malého cieľového objemu pri súčasnom šetrení okolitých tkanív je dosiahnutý maximálny letálny účinok. Na SBRT pľúcnych lézií sa najčastejšie používajú prístroje na báze lineárneho urýchľovača. Štandardne ide o lineárny urýchľovač, ktorý musí byť vybavený multileaf, eventuálne micromultileaf kolimátorom a zariadením na IGRT (obrazom navigovaná rádioterapia). Ďalšou možnosťou je robotický urýchľovač (CyberKnife), ktorý na presné zameranie využíva zlaté zrná zavedené invazívnou cestou do blízkosti ložiska. V porovnaní s konvenčnou rádioterapiou SBRT poskytuje podstatne vyššiu dávku žiarenia v oblasti tumoru, čím dochádza k podstatnému zvýšeniu lokálnej kontroly, ktorá je viac ako 80 %. Keďže pri SBRT je rýchly spád dávky do okolia, zároveň chráni zdravé tkanivá. Toxicita zvyčajne nie je závažná a závisí od celkovej dávky, frakcionácie, veľkosti cieľového objemu, rádiosenzitivity rizikového orgánu. SBRT je všeobecne dobre tolerovaná, a to aj u pacientov starších a komorbídnych. Nižšie celkové prežívanie súvisí najmä s pridruženými ochoreniami.

Kľúčové slová: stereotaktická rádioterapia, nádory pľúc, IGRT – obrazom navigovaná rádioterapia, cieľové objemy, toxicita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stereotactic radiotherapy lung cancer

Extracranial stereotactic radiotherapy, generally known as SBRT is an emerging treatment that is appropriate therapeutic option for patients with early non-small cell lung cancer (NSCLC) who are unable or unwilling to undergo surgery. Stereotactic radiotherapy is highly conformal radiotherapy hypofractionated technique. It uses advances in technology to deliver high doses of radiation with high conformity radiation in a small number of doses. Is used much higher dose per fraction than in the conventional radiotherapy. Apply biologically effective dose (BED) greater than 100 Gy. These characteristics make SBRT much more effective than conventional radiotherapy in the treatment of tumor tissue, but are also potentially much more damaging to normal tissue. High accuracy is therefore necessary. Multiple irradiation beams are directed to the target volume in different planes. In the place of intersection is reached required high dose while saving the surrounding healthy tissue. This method with contemporary technical equipment allows you to accurately locate and calculate the dose in the target volume site. By delivering high doses of radiation in a small number of fractions to a small target volume site while saving surrounding tissues is reached maximum lethal effect. For SBRT lung lesions are mostly used devices based on linear accelerator. Normally it is a linear accelerator, which must be equipped with multileaf ev. micromultileaf collimator device and IGRT (image guided radiotherapy). Another option is a robotic accelerator (CyberKnife), which accurate focus on the use of gold grains introduced invasive way to close the bearing. Compared to conventional radiotherapy SBRT provides considerably higher radiation dose in the tumor area and thereby occurs to increase of the local control, which is more than 80%. Since SBRT has a high dose gradient in the periphery, it is simultaneously protects healthy tissue. Toxicity is usually not serious, and depends on the total dose, fractionation, target volume size, radiosensitivity organs of risk. SBRT is generally well tolerated even in patients older and comorbid. Lower overall survival relates mainly with the associated diseases.

Keywords: stereotactic radiotherapy, lung tumors, IGRT – image guided radiotherapy, target volumes, toxicity.