Onkológia 6/2012

Stanovenie diagnózy a minimálnej reziduálnej choroby (MRD) pri vlasatobunkovej leukémii (HCL) prietokovou cytometriou aspirátu kostnej drene a imunohistochemickým vyšetrením trepanobiopsie

MUDr. Radoslav Greksák, PhD.

Pri stanovení diagnózy vlasatobunkovej leukémie (HCL) a identifikácii rozsahu minimálnej reziduálnej choroby (MRD) po liečbe sa v našej klinickej praxi uplatňuje imunofenotypové vyšetrenie aspirátu kostnej drene metódou prietokovej cytometrie (FC) (CD11c, CD25, CD103, HC2) a imunohistochemické (IHC) farbenie trepanobiopsie protilátkami proti antigénom CD20 a DBA.44. Retrospektívne sme sa zamerali na porovnanie relevantnosti oboch metodík v tých prípadoch, kde boli súčasne vykonané obe vyšetrovacie metódy z jedného odberu kostnej drene. Medzi 32 pacientmi s diagnózou HCL sme našli 109 spoločných punkcií vhodných na porovnanie. Porovnaním oboch metodík sme našli štatisticky významnú konštantnú chybu, ktorá podhodnocuje výsledky FC oproti IHC. Imunofenotypová analýza dokázala identifikovať a kvantifikovať patologický klon na úrovni pod 1 % buniek, ale hodnoty IHC presnejšie odrážali realitu priebehu choroby a pri infiltrácii drene nad 1 až 5 % výsledky jednotlivých odberov dosahovali menší rozptyl hodnôt než pri FC metóde. Vyšetrenie trepanobiopsie pomocou IHC by preto malo byť súčasťou diagnostickej punkcie a aj jednou z metód na stanovenie a kvantifikáciu MRD.

Kľúčové slová: vlasatobunková leukémia, prietoková cytometria, imunohistochémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Establishing diagnosis of hairy cell leukemia (HCL) and identification of the extent of the minimal residual disease (MRD) with flow cytometry of bone marrow aspirate and immunochemistry of trephine biopsy

In the process of establishing diagnosis of hairy cell leukemia (HCL) and identification of the extent of the minimal residual disease (MRD), after treatment in our clinical environment, we use immunophenotypic examination of bone marrow aspirate using flow cytometry (FC) (CD11c, CD25, CD103, HC2), as well as the process of immunochemistry (IHC) staining of trephine biopsy with antibodies against antigens CD20 and DBA44. In retrospect we focused on the comparison of the relevance of the two methodologies in cases when both exams were completed from a single collection of bone marrow. We found 109 paracenteses suitable for result comparison among 32 patients diagnosed with HCL. After the investigation we found statistically important consistent difference which underrates results of FC relative to IHC. The immunophenotypic analysis identified and qualified the pathological clone at level of less than 1 % of the cells, but on the other hand the IHC values reflected more accurately the stage and progress of the disease. In cases of bone marrow infiltration over 1 – 5 % the results of individual specimen collections showed less dispersion of values compared to the FC methodology. Therefore, IHC examination of trephine biopsy specimens should be a part of a diagnostic puncture as well as one of the methods for determination and quantification of MRD.

Keywords: hairy-cell leukemia, flow cytometry, imunochemistry.