Onkológia 3/2010

Správa z prvej Abbott medzinárodnej konferencie o nutričnej terapii v onkológii, 12. – 14. apríl 2010, Istanbul, Turecko

MUDr. Peter Vaněk

Cieľom článku je priblíženie významu a úlohy nutričnej podpory s obsahom omega-3 mastnej kyseliny – EPA (eikasopentaénová kyselina), ktorá normalizuje niektoré metabolické procesy ovplyvňujúce hmotnosť onkologického pacienta, ako integrálnej súčasti multimodálnej liečby onkologických pacientov. Tieto informácie boli prezentované na vyššie uvedenom kongrese.

Kľúčové slová: malnutrícia, malígna kachexia, nutričná terapia, omega-3 mastná kyselina, EPA (eikasopentaenová kyselina), ESPEN − Európska spoločnosť pre klinickú výživu a metabolizmus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Report from the 1st Abbott Conference for Cancer Nutrition Therapy, April 12-14, 2010, Istanbul Turkey

The article approaches the importance and role of nutritional support with an omega n-3 fatty acid − EPA (eicosasopentaenoic acid), which normalizes some of the metabolic processes affecting the weight of cancer patients, as an integral part of multimodal treatment of cancer patients. These informations were presented at the above Congress.

Keywords: malnutrition, malignant cachexia, nutritional therapy, omega n-3 fatty acid, EPA (eicosasopentaenoic acid), ESPEN − European Society for Clinical Nutrition and Metabolisms.