Onkológia 2/2017

Spotreba onkologických liekov 2012 – 2015

Ing. Tomáš Mesároš, MBA, JUDr. Ing. Štefan Mesároš, PhD.

Zvyšovaním incidencie nádorových ochorení sa zvyšuje aj spotreba onkologických liekov. Prínosom nových inovatívnych liečebných postupov a vývojom nových liekov sa zvyšujú náklady na liečbu onkologických ochorení. Moderná onkologická liečba prináša pokroky v prežívaní pacientov s nádorovými ochoreniami, ako aj zlepšovanie ich kvality. Na druhej strane kladie enormný tlak na zvyšovanie nákladov platcov zdravotnej starostlivosti. Úhrada za onkologické liečivá je jednou z najvyšších položiek platcov zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku sú onkologické lieky najrýchlejšie rastúcou, ako aj najnákladnejšou skupinou liečiv, a preto dôsledná farmako-ekonomická analýza pri ich vstupe na trh a efektívne plánovanie zdravotnej starostlivosti zo strany platcov zdravotnej starostlivosti by malo byť nevyhnutnou súčasťou, ktorá by mala pomôcť pacientom s onkologickými ochoreniami zlepšiť ich prežívanie a kvalitu života.

Kľúčové slová: onkologická liečba, ekonomika, spotreba onkologických liekov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cancer drug consumption 2012-2015

Increasing incidence of cancer leads to an increasing consumption of the oncology drugs. Benefits of new innovative treatments and the development of new drugs increases the cost of treatment of cancer. Modern oncological treatment brings advances in the survival of cancer patients and improvement to their quality of life. On the other hand, it puts an enormous pressure on cost of the health care payers. Reimbursement of oncology drugs is one of the most expensive items on the health care payer’s bill. In Slovakia, oncology drugs are the fastest growing and most costly group of drugs and therefore rigorous pharmaco-economic analysis in their market entry, and efficient planning of healthcare by of health care payers should be essential. It should help patients with cancer improve their survival and quality of life.

Keywords: cancer treatment, economics, consumption of cancer drug