Onkológia 6/2020

Spoločné mechanizmy v biológii starnutia a karcinogenéze: vybrané možnosti ich priaznivého ovplyvnenia

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., RNDr. Zuzana Országhová, PhD.

Starnutie významne prispieva k riziku onkologických ochorení. V biológii starnutia aj v karcinogenéze sa uplatňujú viaceré spoločné celulárne a subcelulárne mechanizmy, ku ktorým patrí chronický systémový zápal, genómová instabilita, epigenetické zmeny, skrátenie telomér, poruchy proteostázy, bunková senescencia a niektoré ďalšie. Ich výsledkom sú spoločné aj rozdielne vlastnosti starnúcich aj nádorových buniek. Predkladaný článok stručne sumarizuje aktuálne vedomosti o paralelách starnúcich a nádorových buniek so zameraním na bunkovú senescenciu a o možných stratégiách a potenciálnych liekoch umožňujúcich spomalenie starnutia aj priaznivého ovplyvnenia nádorového procesu.

Kľúčové slová: príčiny starnutia, spoločné mechanizmy starnutia a karcinogenézy, bunková senescencia, intervencie, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Common mechanisms in the biology of aging and carcinogenesis: selected strategies for their targeting

Aging is considered to be an important risk factor of cancer. Cellular and subcellular mechanisms of aging are also found to occur in oncogenesis, such as genomic instability, epigenetic changes, telomere attrition, abnormal proteostasis, cellular senescence and some others. These mechanisms lead to molecular hallmarks that are either shared or divergent in aging and cancer cells. This paper briefly summarizes the current knowledge about the common biology of aging and cancer. Herein we discuss some targets for possible interventions and potential drugs in preventing of both.

Keywords: causes of aging, shared mechanisms of aging and carcinogenesis, cellular senescence, interventions, prevention