Onkológia 2/2019

Slovensko a skríning kolorektálneho karcinómu –od začiatkov po dnešok

MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.

Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšou incidenciou a mortalitou na rakovinu hrubého čreva a konečníka (KRCa). Koncom roka 2002 bol na Slovensku spustený oportunistický typ skríningu KRCa pre 1,8-miliónovú populáciu mužov a žien starších ako 50 rokov. Úlohou praktických lekárov bolo ponúkať guajakový test na okultné krvácanie v stolici (TOKS) a pozitívni pacienti boli odoslaní na kolonoskopiu. Program skríningu KRCa bol ukončený v roku 2007 pre nízku účasť cieľovej populácie (15 %). Od roku 2008 sme pripravovali zavedenie centrálne organizovaného pozývacieho skríningového programu pomocou imunochemického TOKS ako súčasti Národného onkologického programu. Prvým krokom je uskutočnenie pilotnej fázy, ktorá bola spustená 1. januára 2019. Druhým krokom bude spustenie populačného skríningu kolorektálneho karcinómu za podmienky, ak sa cieľová populácia zúčastní na pilotnej štúdii aspoň v 50 %.

Kľúčové slová: populačný skríningový program karcinómu hrubého čreva a konečníka, test na okultné krvácanie v stolici, kolonoskopia

Slovakia and screenenig of colorectal cancer – from beginning to today

Slovakia belongs to the countries with the higest colorectal cancer (CRC) incidence and mortality in the world. In late 2002 a g-FOBT oportunistic screeening program was introduced for a popultaion of 1,8 mil people over 50. GP´s offered g-FOBT and postive individuals were sent to colonoscopy. The CRC screenign program was finished in 2007 because of low population acceptance (15 %). From 2008, a centraly organized invitation CRC screening program with i-FOBT was prepared for nationwide introduction in the context of National Cancer Plan. The first step is the introduction of the pilot phase, which was launched 1.1.2019. The second step will be to initiate population based screening program for colorectal cancer, provided that the target population participates in the pilot at least 50%.

Keywords: CRC – population based screening program, fecal occult blood test, colonoscopy