Onkológia 3/2020

Sledovanie pacientok po onkologickej liečbe pre karcinóm prsníka

MUDr. Miroslava Malejčíková

Takmer dve tretiny pacientok s karcinómom prsníka prežívajú 10 rokov. Preto stúpa význam dlhodobej starostlivosti jednak pre možnú recidívu, ale aj pre neskorú toxicitu liečby, ktorú absolvovali. Nemenej dôležité sú aspekty psychickej, fyzickej a sociálnej adaptácie. Na Slovensku sa vyšetrovací algoritmus opiera o ESMO odporúčania. Zobrazovacie vyšetrenia sú zamerané na včasnú diagnostiku lokálnej a regionálnej recidívy, ktorá ovplyvňuje prežívanie pacientok. Neskorá toxicita sa prejavuje v poškodení kardiovaskulárneho systému, stratou kostnej hustoty, lymfedémom, neurotoxicitou a poruchami v sexuálnom živote. Dôležité je aj riešenie porúch psychiky, kognitívnych funkcií, sexuálnych a urologických problémov. O onkologickú pacientku po liečbe by malo byť postarané v rámci spolupráce praktického lekára, onkológa, rehabilitačného lekára, gynekológa, psychiatra, neurológa, reumatológa a ďalších odborníkov.

Kľúčové slová: neskorá toxicita liečby, recidíva, prežívanie, karcinóm prsníka, kvalita života

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Follow-up of breast cancer patients for breast cancer

Nearly two-thirds of breast cancer patients survive 10 years. Therefore, their monitoring is necesary both due to possible recurrence, but also due to the late toxicity of treatment they have received. Equally important are aspects of mental, physical and social adaptation. In Slovakia the investigation algorithm is based on ESMO recommendations. Imaging examinations are focused on early diagnosis of local and regional recurrence, which affects patients survival. Management of late toxicity is focused on detection of cardiotoxicity, lymphedema, loss of bone density. Important is also to address mental disorders, cognitive functions, sexual and urological problems. Cancer patient after treatment should be cared for in collaboration with a general practitioner, oncologist, rehabilitation physician, gynecologist, psychiatrist, neurologist, rheumatologist and other professionals.

Keywords: late toxicity of treatment, recurrence, survival, breast cancer, quality of life