Onkológia 6/2017

Skúsenosti s liečbou obinutuzumabu u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou

MUDr. Juliana Holasová, MUDr. Alexander Wild, RNDr. Soňa Ölvecká, Mgr. Mariana Jacková

Cieľ: Hlavným cieľom našej kazuistiky je prezentovať prípad staršej pacientky s chronickou lymfocytovou leukémiou a skúsenosť s použitím novej monoklonálnej protilátky antiCD20 2. typu. Kazuistika: Opisujeme liečbu 84-ročnej pacientky s chronickou lymfocytovou leukémiou. Pacientka bola liečená monoklonálnou protilátkou antiCD20 2. typu v kombinácii s chlorambucilom. Aj keď sme uvedenou liečbou u pacientky nedosiahli negativitu minimálnej reziduálnej choroby, pacientka z liečby profitovala. Záver: Starší, komorbidní pacienti s chronickou lymfocytovou leukémou nemôžu byť liečení konvenčnými chemoimunoterapeutickými režimami. Cieľom liečby týchto pacientov je predĺžené prežitie pri zachovanej kvalite života s minimom nežiaducich účinkov.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, CLL, obinutuzumab, chlorambucil

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Experience with obinutuzumab in patients with chronic lymphocy

Objective: The main objective of our case report is to present a case of an elderly patient with chronic lymphocytic leukemia and our experience with the use of a new type 2 anti-CD20 monoclonal antibody. Case report: We describe a treatment of an 84-year-old patient with chronic lymphocytic leukemia. The patient was treated with a type 2 anti-CD20 monoclonal antibody in combination with chlorambucil. The patient had benefit from the treatment, even though she have not not achieved a minimal residual disease negativity. Conclusion: Older, co-morbid patients with chronic lymphocytic leukemia can not be treated with conventional chemoimmunotherapy regimens. The goal of the treatment of these patients is a prolonged survival and to maintain quality of life with a minimum of adverse effects.

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, CLL, obinutuzumab, chlorambucil