Onkológia 6/2016

Sentinelová uzlina pri malígnom melanóme

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Eva Rovenská, PhD., MUDr. Ján Macúch

Malígny melanóm je nádor s vysokým zhubným potenciálom, ktorý vzniká malígnou transformáciou melanocytov. Základom liečby je radikálna excízia primárnej lézie vo včasnom štádiu a aj riešenie spádovej lymfatickej drenáže vykonaním biopsie sentinelových uzlín s prípadnou následnou kompletnou disekciou spádovej lymfatickej oblasti. Cieľ: Práca má za cieľ zistiť v stanovenom súbore pacientov korelácie hĺbky invázie podľa Clarka, hrúbky podľa Breslowa, mitotického indexu a proliferačného indexu Ki67 na metastatické postihnutie sentinelových uzlín a porovnať zistené výsledky s literárnymi údajmi. Súbor pacientov a metódy: V sledovanom období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 bolo do nášho súboru zaradených 219 pacientov, u ktorých bola vykonaná operácia pre malígny melanóm a sentinelová biopsia. Práca je retrospektívnou observačnou štúdiou, údaje boli štatisticky spracované pomocou štatistického softvéru SPSS, verzia 19.0. Výsledky: Štatistickou analýzou sme v súlade s literárnymi údajmi potvrdili významnú spojitosť Clarkovej hĺbky invázie a hrúbky podľa Breslowa k postihnutiu sentinelových uzlín (p = 0,005; p < 0,001). Pri štatistickom hodnotení vzťahu mitotického indexu a proliferačného indexu Ki67 k postihnutiu sentinelových uzlín sme na rozdiel od literárnych údajov štatistickú významnosť nepreukázali. Tieto štatistické testy však boli výrazne limitované malým počtom histopatologických vyšetrení s dostupným údajom o mitotickom indexe a Ki67. Záver: Výstupom z hodnotenia vplyvu histopatologických charakteristík malígneho melanómu na postihnutie sentinelových uzlín vznikla nutnosť štandardizovať histopatologický protokol na našom pracovisku. Pri histopatologickom hodnotení malígneho melanó- mu považujeme v súčasnosti za nevyhnutné vyhodnocovať mitotický index a Ki67. Do histopatologického hodnotenia sentinelových uzlín považujeme do budúcnosti za nevyhnutné doplniť mikromorfometrické parametre metastatických depozitov a štandardizovať počet sériových rezov pri vyšetrovaní lymfatických uzlín. Vyšetrenie mikromorfometrických parametrov by v budúcnosti mohlo prispieť k určeniu takého maximálneho postihnutia sentinelových uzlín, pri ktorom by bolo možné ušetriť pacientov od disekcie spádovej lymfatickej oblasti. K súčasnému diagnostickému a prognostickému prínosu biopsie sentinelovej uzliny by tak pribudol ešte dôležitejší terapeutický význam.

Kľúčové slová: malígny melanóm, biopsia sentinelovej uzliny, sentinelová uzlina, mitotický index, mikromorfometrické parametre

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sentinel lymph node in melanoma

Melanoma is highly malignant tumor which arises through malignant transformation of melanocytes. The cornerstone of melanoma treatment is a wide excision in an early stage of the disease and intervention in regional lymfatic drainage by performing sentinel node biopsy and completion lymph node dissection in case of metastatic sentinel nodes. Purpose: The aim of this study is to evaluate impact of Clark‘ s depth of invasion, Breslow thickness, mitotic index and proliferation index Ki67 on metastatic involvement of sentinel nodes and to compare these results with data known from literature. Patients and methods: In our study, 219 patients who underwent surgery for melanoma and sentinel biopsy between 1.1.2012 and 31.12.2013 were included. This study is a retrospective observational study. The data were evaluated by statistical software SPSS, version 19.0. Results: We confirmed in accordance with literature statistical significance of impact of Clark‘ s depth of invasion and Breslow thickness on metastatic involvement of sentinel nodes. On contrary to literature, we did not confirm statistically significant association of mitotic index and Ki67 with metastatic sentinel node involvement. These statistic tests were very limited by a very small number of available data of mitotic index and Ki67 in histopathological findings. Conclusion: Our results demonstrate a need for standardization of histopathological protocol for melanoma and also sentinel nodes at our department. We currently consider the evaluation of mitotic index and Ki67 in melanoma histopathological protocol as inevitable. We recommend to include micromorphometric parameters of metastatic deposits into evaluation of micrometastasis in sentinel nodes in future. Assessment of micromorphometric parameters could in future contribute to determination of such sentinel node tumor burden which would allow to spare patients of complete lymphadenectomy. Current prognostic and diagnostic value of sentinel node biopsy would thus gain even more important therapeutic value.

Keywords: melanoma, sentinel node biopsy, sentinel node, mitotic index, micromorphometric parameters