Onkológia 4/2022

Ruxolitinib v liečbe choroby štepu proti hostiteľovi

MUDr. Barbora Žiaková, MUDr. Eva Bojtárová, PhD., MUDr. Michaela Martišová, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Alogénna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek (TKB) je potenciálna liečebná možnosť pre rôzne vrodené alebo získané malígne či nemalígne ochorenia krvotvorby. Akútna a chronická choroba štepu proti hostiteľovi (GvHD) ostáva hlavnou príčinou morbidity a mortality po TKB. GvHD je multisystémové ochorenie, ktoré môže postihnúť niekoľko orgánov vrátane kože, pľúc, gastrointestinálneho traktu (GIT), hepatobiliárneho a muskuloskeletálneho systému. Vzniká ako následok interakcie medzi bunkami prezentujúcimi antigén príjemcu a zrelými T-lymfocytmi darcu v štepe aj napriek imunosupresívnej (IS) profylaxii. Štandardnou liečbou prvej línie akútnej aj chronickej GvHD sú kortikosteroidy (KS). Nereagujúca, tzv. steroid-refraktérna GvHD (SR-GvHD) naďalej predstavuje závažný medicínsky problém s vysokou morbiditou a mortalitou. V súčasnosti nie je definovaná štandardná liečba druhej línie GvHD. Rozšírenie liečebných možností prinieslo schválenie ruxolitinibu, prvého perorálneho inhibítora Janusových kináz (JAK), Európskou liekovou agentúrou (EMA). Dve prospektívne, otvorené, randomizované multicentrické štúdie 3. fázy preukázali jeho účinnosť u pacientov vo veku 12 rokov a starších so SR akútnou GvHD (REACH2) a SR chronickou GvHD (REACH3) po alogénnej TKB. Včasná diagnóza a kontrola GvHD sú kľúčovými faktormi úspešnej TKB.

Kľúčové slová: transplantácia krvotvorných kmeňových buniek, imunosupresia, choroba štepu proti hostiteľovi, ochorenie refraktérne na kortikosteroidy, ruxolitinib, celková miera odpovede

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ruxolitinib for GvHD treatment

Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a potentially curative treatment option for a variety of hematologic malignancies and several nonmalignant hematologic diseases. Acute and chronic graft-versus-host disease (GvHD)| remains the leading cause of morbidity and mortality after HSCT. GvHD is a multisystemic disease, which affects several organs including skin, lungs, gut, hepatobiliary and musculosceletal system. It is initiated when alloreactive donor immune cells recognize immunologically disparate antigens in the host despite the use of standard immunosupressive prophylaxis. Corticosteroids are the first - line treatment for GvHD. Steroid - refractory (SR) GvHD remains serious medical issue with high morbidity and mortality rates. Until recently, there has been no consensus on standard second – line treatment. An important step forward offers ruxolitinib, the first oral selective inhibitor of Janus kinase (JAK) 1/2. Its approval by Europen Medicines Agency (EMA) was based on two prospective open labeled, multricentric phase 3 clinical trials REACH2 and REACH3. Ruxolitinib has shown a significant response in SR acute GvHD in adult and pediatric patients aged 12 years and older, and SR chronic GvHD. Early diagnosis and treatment of GvHD are the key factors to successful transplant outcome.

Keywords: allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, immunosupression, graft – versus – host disease, corticosteroid, refractory disease, ruxolitinib, overall response rate