Onkológia 6/2012

Retroperitoneálna lymfadenektómia po primárnej chemoterapii pokročilých germinatívnych nádorov semenníka

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD., MUDr. Boris Eliáš, PhD., MUDr. J. Kliment, PhD.

Retroperitoneálna lymfadenektómia reziduálnej nádorovej masy po primárnej chemoterapii má významnú úlohu pri manažmente pacientov s pokročilými germinatívnymi nádormi semenníka. V súčasnosti neexistujú dostatočne spoľahlivé CT kritériá, ktoré by rozlíšili nekrózu od teratómu alebo vitálneho nádoru v reziduálnom nádore. Prítomný teratóm, respektíve vitálny nádor sú vo väčšine prípadov chemorezistentné a ak nie sú odstránené, môžu v budúcnosti progredovať. Podľa súčasných odporúčaní EAU z roku 2012 je retroperitoneálna lymfadenektómia pri seminóme indikovaná len v prípade pozitivity PET CT. Pri neseminomatóznych nádoroch je indikovaná pre všetky reziduálne lézie nezávisle od ich veľkosti. Najčastejšou dlhodobou komplikáciou po retroperitoneálnej lymfadenektómii je strata antegrádnej ejakulácie, ktorej môžeme zabrániť nervy šetriacou alebo modifikovanou lymfadenektómiou.

Kľúčové slová: germinatívne nádory semenníka, chemoterapia, retroperitoneálna lymfadenektómia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Retroperitonal lymph node dissection after primary chemotherapy for advanced testicular cancer

Retroperitoneal lymph node dissection (RPLND) of residual tumorous mass after induction chemotherapy plays important role in managing patients with advanced germ cell testicular tumors. Current CT criteria alone are not sufficiently reliable to distinguish necrosis or teratoma from viable tumors. Unresected teratoma or viable germ cell tumors are at least chemorefractory and if untreated will progress. According to EAU 2012 guidelines and recommendations RPLND in seminomas with residual mass is only indicated if a PET CT scan is positive. In nonseminomatous germ cell tumors retroperitoneal lymph node dissection is indicated for all residual radiographic lesions with negative tumor markers. Most common long term complication is loss of antegrade ejaculation, which can be prevented by a nerve-sparing or modified template resection.

Keywords: testicular germ cell tumors, chemotherapy, retroperitoneal lymph node dissection.