Onkológia 1/2010

Radiálna jazva prsníka – úskalia diagnostiky

doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MUDr. Katarína Rauová, doc. MUDr. Štefan Polák, CSc.

Radiálna jazva (RS) je benígna prsníková lézia, ktorej klinický význam vzrástol zavedením skríningových a preventívnych mamografických programov. Nie je známa presná patogenéza vzniku RS. Histologicky je charakterizovaná fibroelastickým jadrom so zavzatými duktami a s radiálne usporiadanými okolitými duktami a lobulami. Post mortem štúdie ukazujú, že tieto lézie sú v populácii bežne prítomné, najmä v spojení s benígnymi ochoreniami prsníka. Zhromaždené údaje poukazujú, že RS je často združená s atypickou hyperpláziou a/alebo karcinómom prsníka a môže byť samostatným rizikovým faktorom pre vývoj karcinómu prsníka. Keďže nemôžeme hodnoverne vylúčiť malignitu v RS, odporúča sa jej extirpácia a histologizácia. U vybraných pacientov môže byť postačujúca jadrová (core) biopsia s odobratím väčšieho počtu vzoriek (najlepšie vákuovou mamotómiou), s následnými pravidelnými mamografickými kontrolami každých 6 mesiacov počas 2 rokov na potvrdenie stability procesu.

Kľúčové slová: radiálna jazva, komplexná sklerotizujúca lézia, mamografia, patológia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radial scar of the breast – challenges of the diagnostics

Radial scar (RS) is a benign breast lesion, which clinical significance increased dramatically with the introduction of population based screening and preventive mammographic programmes. The exact pathogenesis of RS is unknown. Histologically, RS is characterised by a fibroelastotic core with entrapped ducts and with radially surrounding ducts and lobules. Postmortem studies indicate that these lesions are common in the population, especially in association with benign breast disease. The accumulated evidence is indicating that RS is frequently associated with atypia and/or the breast malignancy and may be an indipendent risk factor for the development of the breast carcinoma. Because currently we cannot reliably exclude malignancy in RS, excision biopsy is recommended. The core biopsy evaluation may be sufficient in selected patients by taking more specimens per lesion (best by vacuum mammothomy), followed by close mammographic surveillance every 6 months during 2 years to prove the stability of the process.

Keywords: radial scar, complex sclerosing lesion, mammography, pathology